Terug
Gepubliceerd op 16/02/2024

2024_VB_00082 - Gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad en OCMW Gent - dienstspecifieke bijlage van het Departement Facility Management - Wijziging

vast bureau
do 15/02/2024 - 09:03 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 15/02/2024 - 09:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Filip Watteeuw, schepen-voorzitter; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Filip Watteeuw, schepen-voorzitter
2024_VB_00082 - Gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad en OCMW Gent - dienstspecifieke bijlage van het Departement Facility Management - Wijziging 2024_VB_00082 - Gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad en OCMW Gent - dienstspecifieke bijlage van het Departement Facility Management - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Arbeidsreglement Stad - OCMW, artikel 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;
  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • Gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2016 houdende goedkeuring van het arbeidsreglement voor diensten onder toepassingsgebied van RPR-stadspersoneel.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeente- en OCMW-raad hebben in januari 2016 een gemeenschappelijk arbeidsreglement goedgekeurd dat geldt voor het stads- en OCMW-personeel dat onder het toepassingsgebied valt van de rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent. Alle mogelijke uurroosters zijn opgenomen in een gemeenschappelijke bijlage bij het arbeidsreglement of, indien dienstspecifiek in een dienstspecifieke bijlage van het departement, waarin de arbeidstijdregeling voorzien is.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op 7 februari verleenden de vakorganisaties een unaniem positief advies bij onderstaande wijziging aan dienstspecifieke bijlage voor departement Facility Management:

  • Dienst Aankoop en Logistiek afdeling Services – toevoeging deeltijdse uurroosters 3/5de over 5 werkdagen

Adviezen

Hoog Overlegcomité Gunstig advies

Activiteit

ACN1710 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Keurt de aanpassingen in de dienstspecifieke bijlage bij het arbeidsreglement voor het Departement Facility Management zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit vanaf heden goed.