Terug
Gepubliceerd op 15/03/2024

2024_VB_00171 - Nieuwe competentiehandboek als bijlage van de rechtspositieregelingen Stad en OCMW Gent en Ouderenzorg - Principiële vaststelling - Goedkeuring

vast bureau
do 14/03/2024 - 08:33 College Raadzaal
Datum beslissing: do 14/03/2024 - 09:51
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Filip Watteeuw, schepen

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Sofie Bracke, schepen
2024_VB_00171 - Nieuwe competentiehandboek als bijlage van de rechtspositieregelingen Stad en OCMW Gent en Ouderenzorg - Principiële vaststelling - Goedkeuring 2024_VB_00171 - Nieuwe competentiehandboek als bijlage van de rechtspositieregelingen Stad en OCMW Gent en Ouderenzorg - Principiële vaststelling - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 186, § 1;  
  •  Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2023 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het managementteam van de Stad Gent heeft op 28 november 2023 beslist dat het bestaande competentiehandboek moet worden geactualiseerd. Het gewijzigde competentiehandboek moet nu ter onderhandeling worden voorgelegd aan de vakbonden en, na afloop van de onderhandelingen, ter goedkeuring aan de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

We merkten dat de competenties die op vandaag in het handboek zijn opgenomen, verouderd zijn. Om het competentiehandboek toekomstbestendig te maken, wordt er ingezet op 21e eeuwse vaardigheden zoals digitale vaardigheden, durven veranderen, zichzelf ontwikkelen,...

Daarnaast willen we het competentiehandboek in lijn brengen met onze vernieuwde leiderschapsrollen (leider, manager, coach en netwerker). Tevens willen we de link maken met onze organisatiewaarden (open, doelgericht, creatief en betrokken) en -cultuur (focus op diversiteit en inclusie,...).

Via een participatief proces werd het huidige competentiehandboek herwerkt tot een nieuw voorstel. Dit gebeurde aan de hand van overleg, focusgroepen en klankbordgroepen met experts, leidinggevenden en medewerkers van over heel de organisatie. Bij de deelnemers werd voldoende spreiding voorzien over de departementen heen en qua functietype en -inhoud.

Tevens werken we aan een eenvoudigere versie van het competentiehandboek. 

  1. Het nieuwe competentiehandboek bevat minder competenties. Waar het huidige competentiehandboek 37 competenties bevat, stellen we in het nieuwe competentiehandboek 25 competenties voor. 
  2. Het taalgebruik van het nieuwe competentiehandboek is eenvoudiger en zo concreet mogelijk. Hiervoor werd tevens een taalcheck gedaan door de taalcoaches.
  3. De tool wordt gebruiksvriendelijker. In het huidige competentiehandboek werken we met een algemene definitie en 3 subdefinities, met daaronder telkens de gedragsindicatoren. In het vernieuwde competentiehandboek gaan we voor een algemene definitie die voor iedereen van toepassing is. Daaronder worden 10-15 opbouwende gedragsindicatoren geformuleerd. Hieruit kan op maat gekozen worden per functie, welke indicatoren van toepassing zijn. Dit gebeurt in overleg tussen de arbeidspsycholoog en de betrokken dienst.

Activiteit

AC34627 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Keurt het vernieuwde competentiehandboek in bijlage principieel goed, met daarin de vernieuwde en geschrapte competenties en de bijhorende gedragdsindicatoren.

Artikel 2

Geeft toelating tot onderhandeling met de vakbonden over het vernieuwde competentiehandboek en de wijzigingen van de competenties in de functiebeschrijvingen. Na afloop van de onderhandelingen zal het vernieuwde competentiehandboek voor definitieve goedkeuring aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn worden voorgelegd.