Terug
Gepubliceerd op 15/03/2024

2024_VB_00180 - Indienen van het projectvoorstel voor de subsidieoproep ‘Pilootprojecten zorg en ondersteuning op lokaal niveau en vroegdiagnostiek’ van Vlaanderen - Goedkeuring

vast bureau
do 14/03/2024 - 08:33 College Raadzaal
Datum beslissing: do 14/03/2024 - 10:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Filip Watteeuw, schepen

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Sofie Bracke, schepen
2024_VB_00180 - Indienen van het projectvoorstel voor de subsidieoproep ‘Pilootprojecten zorg en ondersteuning op lokaal niveau en vroegdiagnostiek’ van Vlaanderen - Goedkeuring 2024_VB_00180 - Indienen van het projectvoorstel voor de subsidieoproep ‘Pilootprojecten zorg en ondersteuning op lokaal niveau en vroegdiagnostiek’ van Vlaanderen - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Met een nieuwe, geïntegreerde aanpak willen de Agentschappen binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen hertekenen. Hulp moet zo vroeg mogelijk ingezet worden en dichter bij gezinnen staan.

 • Het gaat over een gedeeld initiatief en gedeelde ambities binnen Welzijn, Opgroeien, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en het Departement Zorg (= betere afstemming binnen domein welzijn)
 • Men wil een stapsgewijze hertekening van het (preventief) gezinsondersteunend en hulpverleningslandschap, naar een geïntegreerd gezins- en jeugdhulpbeleid.
 • Het gaat over een versterking van (generalistische, universele) basiszorg en -ondersteuning waarbij men aanvullende (gespecialiseerde) zorg en ondersteuning beter willen doen aansluiten bij deze basis en bij de leefwereld van kinderen en jongeren. 

Minister Crevits lanceert een subsidieoproep ‘Pilootprojecten zorg en ondersteuning op lokaal niveau en vroegdiagnostiek’. De oproep is gericht naar de Huizen van het Kind en de actoren diagnostiek. Met het financieren van pilootprojecten wil de minister bijdragen aan de ontwikkeling van integraal toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning. Op deze manier geeft de minister uitvoering aan de ambities geformuleerd in het kader van Vroeg en nabij (vroegennabij.be). Met deze oproep wil men een voorafname doen aan waar Vlaanderen echt naartoe wil. Tegen 2027 wil men namelijk evolueren naar nieuwe regelgeving om dan het landschap vorm te geven.

De subsidieoproep maakt het financieren van zes pilootprojecten ‘zorg en ondersteuning op lokaal niveau’ voor twee jaar mogelijk. De Vlaamse regering maakt hiervoor 6 keer (en per pilootproject) €450.000 vrij. Deze pilootprojecten zetten in op de verdere uitbouw van de Huizen van het Kind. Een Huis van het Kind is voor Vlaanderen een fysieke plek met onthaal, ontmoeting, open aanbod, een gezinsloket en de consultatiebureauwerking. Het is een plek waar toegankelijke zorg en ondersteuning op maat van gezinnen, ouders en kinderen wordt gerealiseerd. Vanuit het Huis van het Kind wordt meegewerkt aan het bepalen van de noden van kinderen en gezinnen die extra zorg nodig hebben (diagnostiek).

De pilootprojecten moeten dus inzichten opleveren voor verdere beleidsontwikkeling en - implementatie. De start van de uitvoering van deze pilootprojecten is voorzien tegen september 2024.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het Gents netwerk Huis van het Kind wil intekenen op deze subsidieoproep. Enerzijds omdat het hen kansen geeft om onze lokale samenwerkingstrends en evoluties in het intersectoraal en generalistisch samenwerken in de praktijk te versterken, anderzijds om via deze weg vanuit Gent zinvolle input te kunnen geven voor het finale Vlaamse kaderdecreet in 2027. 

Vroeg en nabij is een grote ambitie, die vraagt om een engagement die meer integraal samen werken vereist. Er wordt aan de slag gegaan met elke Gentse actor die betrokkenheid toont om mee het puzzelstuk te zijn in een gedeeld verhaal om Gentse kinderen, jongeren en gezinnen doelgericht te ondersteunen en hulp te bieden, op maat, waar nodig en wanneer gewenst.

In functie van deze subsidieoproep heeft de beleidsgroep Gezin een werkgroep "piloot Vroeg en Nabij" opgezet. Op 31 januari 2024 werd een kick-off georganiseerd om alle mogelijke spelers samen te brengen rond dit verhaal. Ze konden toen aangeven op welke manier ze betrokken wilden worden.  Er werd een engagement op drie snelheden gedefinieerd: 

 • De trekkersgroep: Dit is een kleine groep mensen die zorgt dat het dossier geschreven en ingediend raakt. Zij bepalen de strategie daarvoor en betrekken de bredere groep actoren waar nodig. Medewerkers van Stad Gent (de departementen Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, Welzijn en Samenleving en Bedrijfsvoering), Eerstelijnzone Gent, VZW i-mens, OOOC Luein en De Bries, Lokale teams Kind en Gezin, Samen 1 Plan, Dienst Ondersteuning Plan Oost- Vlaanderen en Overkop zijn er vertegenwoordigd. 
 • Actieve actoren: Spelers die praktijken organiseren (rond één of meerdere opdrachten uit de oproep) met potentieel voor het pilootproject. Zij zullen actief betrokken worden bij de uitvoering van het pilootproject. 
 • De klankbordgroep: Dat zijn de actoren van de 'Gentse Beleidsgroep Gezin', die voor de gelegenheid ad hoc uitgebreid wordt in functie van Vroeg en Nabij. Zij worden op de hoogte gehouden worden en kunnen feedback geven vanuit hun expertise.

De trekkersgroep werkt een optimaal Gents pilootproject uit in functie van deze subsidieoproep. 

Bij dit e-besluit is een draftversie opgenomen van de subsidieaanvraag. Daarin wordt het werkingsgebied, de aanpak en de visie van het netwerk huis van het Kind Gent toegelicht. Er staat ook een overzicht van de verschillende partners. Deze zal de komende week nog geoptimaliseerd worden met feedback van de verschillende partners. 

Via de Vlaamse subsidie zal een bedrag van €225.000 per jaar beschikbaar komen voor 2 jaar voor ieder pilootproject. Deze extra bovenlokale subsidie-inkomsten zullen gebruikt worden voor nieuwe uitgaven o.a.  

 • regie en procesbegeleiding stadsbreed  (tijdelijke verhoging personeelsbehoefte)
 • trainers en ambassadeurs in competentieversterking op wijkniveau en/of stadsbreed 
 • uitbouw ankerplek op wijkniveau 
 • uitbouw Groeiteam+ op wijkniveau  
 • generalistische trajectondersteuner op wijkniveau

Echter dit bedrag zal verdeeld moeten worden onder alle betrokken actoren (ook externe organisaties). Een gedetailleerde begroting is echter op het moment dat dit e-besluit wordt ingediend nog niet beschikbaar. Deze begroting zal opgemaakt worden wanneer de middelen toekend zijn, en in samenspraak met de betrokken wijkpartners. 

Op 15 maart 2024 moet de subsidieaanvraag worden ingediend. 
Activiteit

ACB1013 Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Keurt goed de indiening van het Gentse voorstel voor de subsidieoproep ‘Pilootprojecten zorg en ondersteuning op lokaal niveau en vroegdiagnostiek’ van Vlaanderen, als vertegenwoordiger van het Netwerk Huis van het Kind.

Artikel 2

Keurt goed dat de burgemeester, de Algemeen Directeur en Adelbrecht Haenebalcke, als vertegenwoordiger van Huis van het Kind Gent, de subsidieaanvraag ondertekenen en daarmee het engagement van alle betrokkenen departementen en stadsdiensten bevestigen.


Bijlagen

 • 20240307 Aanvraagformulier Vroeg en Nabij_draft.pdf