Terug
Gepubliceerd op 29/03/2024

2024_VB_00227 - Stadspersoneel en OCMW-personeel - Lijst van knelpuntfuncties die in aanmerking komen om 1° bij de berekening van de geldelijke anciënniteit af te wijken van de maximaal meerekenbare periode van 10 jaar in de privésector of als zelfstandige voor de functies op niveau A, B, C, D en E en 2° af te wijken van de diplomavereisten vastgelegd in artikel 11 van de rechtspositieregeling voor de functies van niveau A, B en C - Goedkeuring

vast bureau
do 28/03/2024 - 09:03 College Raadzaal
Datum beslissing: do 28/03/2024 - 11:19
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Hafsa El-Bazioui, schepen

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Sofie Bracke, schepen
2024_VB_00227 - Stadspersoneel en OCMW-personeel - Lijst van knelpuntfuncties die in aanmerking komen om 1° bij de berekening van de geldelijke anciënniteit af te wijken van de maximaal meerekenbare periode van 10 jaar in de privésector of als zelfstandige voor de functies op niveau A, B, C, D en E en 2° af te wijken van de diplomavereisten vastgelegd in artikel 11 van de rechtspositieregeling voor de functies van niveau A, B en C - Goedkeuring 2024_VB_00227 - Stadspersoneel en OCMW-personeel - Lijst van knelpuntfuncties die in aanmerking komen om 1° bij de berekening van de geldelijke anciënniteit af te wijken van de maximaal meerekenbare periode van 10 jaar in de privésector of als zelfstandige voor de functies op niveau A, B, C, D en E en 2° af te wijken van de diplomavereisten vastgelegd in artikel 11 van de rechtspositieregeling voor de functies van niveau A, B en C - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent, artikel 156;
  • Rechtspositieregeling Ouderenzorg, artikel 152.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent artikels 12 en 156;
  • Rechtspositieregeling Ouderenzorg, artikels 11 en 152.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Voor sommige functies ervaart de Dienst Selectie & Mobiele Ploeg moeilijkheden om geschikte kandidaten aan te trekken of vacatures in te vullen.

Een van de redenen hiervoor is de regel dat bij indiensttreding maximaal 10 jaar relevante ervaring op de arbeidsmarkt voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit in aanmerking kan genomen worden.

Artikel 156 van de Rechtspositieregeling van Stad en OCMW Gent en artikel 152 van de Rechtspositieregeling Ouderenzorg bieden de mogelijkheid om jaarlijks door het college van burgemeester en schepenen een lijst te laten vastleggen van graden waarvoor bij indiensttreding uitzonderlijk kan afgeweken worden van de maximaal meerekenbare anciënniteit van 10 jaar. Verder geeft artikel 12 van de Rechtpositieregeling Stad en OCMW Gent en artikel 11 van de Rechtspositieregeling Ouderenzorg de mogelijkheid om voor functies van niveau A, B en C die voorkomen op deze lijst af te wijken van de diplomavoorwaarden zoals vastgelegd in artikel 11 van de Rechtpositieregeling Stad en OCMW Gent en artikel 10 van de Rechtspositieregeling Ouderenzorg.

Om de aantrekkelijkheid van een tewerkstelling bij Stad Gent of OCMW Gent voor de knelpuntberoepen te verhogen, dient gebruik gemaakt te worden van de mogelijkheid voorzien in deze artikelen. 

Op basis van de lijst van graden die door de VDAB als knelpuntberoep zijn omschreven, alsook op basis van de input vanuit de diensten en de HR-Partners,  aangevuld met de expertise en ervaring  van de Dienst Selectie & Mobiele Ploeg omtrent de  moeilijkheden die ondervonden worden om de vacatures in te vullen, wordt in bijlage de lijst met knelpuntfuncties voorgelegd. 

Er is hierover op 26 maart 2024 met de representatieve vakbonden onderhandeld. We vragen het vast bureau de lijst voor de periode van 1 april 2024 tot en met 31 maart 2025 definitief goed te keuren. 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

Activiteit

AC34640 Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Keurt goed de voorgestelde lijst van knelpuntfuncties die in aanmerking komen om 1° bij de berekening van de geldelijke anciënniteit af te wijken van de maximaal meerekenbare periode van 10 jaar in de privésector of als zelfstandige voor de functies op A, B, C, D en E en 2° af te wijken van de diplomavereisten vastgelegd in artikel 11 van de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent en artikel 10 van de Rechtpositieregeling Ouderenzorg voor de functies van niveau A, B en C, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed dat voor de personeelsleden met een graad voorkomend op deze lijst die aangesteld worden tussen 1 april 2024 tot 31 maart 2025, de relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige voor een periode van meer dan 10 jaar in aanmerking kan genomen worden voor de toekenning van de geldelijke anciënniteit en dat voor de functies van niveau A, B en C op deze lijst kan worden afgeweken van de in artikel 11 van de Rechtpositieregeling Stad en OCMW Gent en artikel 10 van de Rechtpositieregeling Ouderenzorg vastgelegde diplomavereisten.


Bijlagen