Terug
Gepubliceerd op 01/03/2024

2024_VB_00151 - Indiening van het projectvoorstel 'Greenscape' met OCMW Gent als partner in het kader van het Europees subsidieprogramma Horizon Europe - Bekrachtiging

vast bureau
do 29/02/2024 - 08:33 College Raadzaal
Datum beslissing: do 29/02/2024 - 10:40
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Bram Van Braeckevelt, schepen

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Sofie Bracke, schepen
2024_VB_00151 - Indiening van het projectvoorstel 'Greenscape' met OCMW Gent als partner in het kader van het Europees subsidieprogramma Horizon Europe - Bekrachtiging 2024_VB_00151 - Indiening van het projectvoorstel 'Greenscape' met OCMW Gent als partner in het kader van het Europees subsidieprogramma Horizon Europe - Bekrachtiging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84 § 1

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Horizon Europe, het belangrijkste EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Commissie, lanceert op regelmatige basis specifieke oproepen voor onderzoeks- en innovatieprojecten. De projectaanvraag die in dit ebesluit voorligt, werd ingediend op de projectoproep “New European Bauhaus – Innovative solutions for greener and fairer ways of life through arts and culture, architecture and design for all" (HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-01) binnen het Horizon Europe subsidieprogramma. Deadline voor indiening van deze subsidieaanvraag was 7 februari 2024.

Dit projectvoorstel werkt verder op de ideeën en met het consortium van het projectvoorstel met als titel "Urban Manufacturing for connected creative value" (acroniem UrbaM4Value), dat werd ingediend in maart 2023, goed geëvalueerd, maar niet goedgekeurd. In dit projectvoorstel neemt Universiteit Gent de leiding.

Deelname aan projecten gesubsidieerd door Horizon Europe geven onze organisatie (stad en OCMW) de kans en de extra financiële middelen om in te zetten op innovatie, uitbouw van kennis via samenwerking met kennispartners, in dit geval: UGent, University of Minho – Uminho (PT), Irish Manufacturing Research – IMR (IE), National Technical University Athens - NTUA (GR),  Norwegian University of Science and Technology - NTNU (NO), en samenwerking met andere steden, in dit geval met Guimaraes (PT), Lavrion Municipality (GR), Belgrado en Trondheim municipality (NO).

De onderhandeling over welk budget naar de verschillende partners zou gaan, heeft tot aan de deadline geduurd (van 7 februari). Daardoor is dit e-besluit niet 'ter goedkeuring', maar pas na deadline 'ter bekrachtiging'. De betrokken kabinetten zijn wel voorafgaand aan de indiening geïnformeerd en hebben hun goedkeuring voor indiening gegeven, onder voorbehoud van bekrachtiging door het college. 


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Universiteit Gent ambieert met het project Greenscape om een systeem te creëren en te implementeren  dat de productie van innovatieve duurzame producten mogelijk maakt, door het hergebruik van plastic afval en houtresten als grondstof, en de toepassing van creatieve, participatieve ontwerpbenaderingen. Het algemene doel van het project, is om buurtwerkingen, verenigingen en burgers de mogelijkheid te bieden om actie te ondernemen mbt hun afval en inzicht te krijgen in hun mogelijkheden om afval om te zetten in waardevolle producten. Specifiek aan dit project is de verbinding met cultureel erfgoed voor het integreren van de circulaire producten. Voor Gent leggen we de link naar de Heilig Hartkerk. Tot slot kunnen de ontwikkelde methodologieën gemakkelijk worden omgezet naar andere gerecyclede materialen en worden verspreid onder andere lokale actoren op Europees niveau.

Het Dienstenbedrijf Sociale Economie (DBSE) bouwde de voorbije jaren ervaring op in het circulair werken, maar dan specifiek met voedingswaren (Foodsavers), meubelen uit schenkingen, textiel (oa oude werkkledij) en reststromen van de eigen schrijnwerkerij. De ervaringen leren ons dat het ontwerpen en fabriceren van circulaire producten heel wat ontwikkelingskansen geeft aan mensen met een, vaak grote, afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat hier niet enkel om eenvoudige, repetitieve handelingen zoals ontmantelen en sorteren, maar het biedt ook kansen om aan medewerkers digitale en automatische werkprocessen aan te leren, zoals het bedienen van een shredder of het programmeren en instellen van een digitaal gestuurde machine, zoals een CNC apparaat of 3D printer. 

Voor het Dienstenbedrijf Sociale Economie is deelname aan dit project dan ook een kans om nog sterker in te zetten op competentieontwikkeling van haar medewerkers en circulaire oplossingen en producten uit een nieuwe rest- of afvalstroom (in deze plastics). De samenwerking met Ugent zal hierin kennis brengen.  Voor UGent zijn de werkvloeren van DBSE ideale proeftuinen om ook de haalbaarheid van bepaalde werkprocessen binnen de sociale economie uit te testen. 

DBSE is aangesteld als uitbater van de Heilig Hartkerk en het sociaal restaurant, waardoor zij ook zelf instaat voor de aankleding en inrichting. We willen dit doen in cocreatie met de buurt, op een duurzame en circulaire manier, en vooral met een focus op het groeitraject van medewerkers in een activeringstraject.

De reeds bestaande ideeën kunnen via dit project gefinancierd worden:

  • Hergebruik, upcycling, herbestemming van reststromen uit de stad (bv. oude schoolstoelen, gerestaureerd, gepimpt of geschilderd, ...)
  • Creëren van nieuwe producten uit rest- of afvalstromen (bv. textiel, houtresten, plastics)
  • Workshops en participatieve trajecten met buurtbewoners en buurtinitiatieven

Het Horizon Europe subsidieprogramma heeft een subsidiepercentage van 100%, wat betekent dat geen cofinanciering moet worden voorgelegd aan de subsidiegever. Voor de uitvoering van het Gentse pilootproject is voor OCMW Gent (DBSE) een projectbudget van €299 465.63 voorzien. Deze projectmiddelen zullen ingezet worden voor de activiteiten die nodig zijn om het internationaal project uit te voeren:

  • Voornamelijk voor een tijdelijke verhoging van het personeelsbudget bij de dienst DBSE voor de extra activiteiten
  • €10.000 gaat naar de dienst Strategische Subsidies voor ondersteuning bij de 2 financiële claims
  • Reis en verblijfkosten (deelname aan projectvergaderingen)
  • Er zal ook budget zijn voor de aankoop van extra materiaal.

Ter info: de totale projectbegroting (en dus aangevraagde subsidie) voor Greenscape bedraagt €4 566 735.60.

De beraadslaging van de Europese Commissie over deze subsidieaanvraag neemt enkele maanden in beslag. Verwacht wordt dat in sept/okt 2024 bekend gemaakt zal worden of het project wordt goedgekeurd. Indien zo, dan zal het vermoedelijk starten in 2025 en lopen tot 2027 (3 jaar). 

In bijlage wordt de volledige projectaanvraag toegevoegd, deze dient omwille van auteursrechten en geheimhouding ikv beraadslaging vertrouwelijk behandeld te worden.


Activiteit

ACD3700 Cluster Strategie en Ondersteuning

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

bekrachtigt de indiening van het projectvoorstel 'Greenscape' met OCMW Gent als partner in het kader van het Europees subsidieprogramma Horizon Europe.


Bijlagen

  • Proposal-SEP-211018390.pdf