Terug
Gepubliceerd op 22/03/2024

2024_VB_00186 - Rechtspositieregeling Ouderenzorg - Invoering functie Dagelijks Verantwoordelijke - Redactionele wijziging - Wijziging

vast bureau
do 21/03/2024 - 08:33 College Raadzaal
Datum beslissing: do 21/03/2024 - 09:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Evita Willaert, schepen

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Sofie Bracke, schepen
2024_VB_00186 - Rechtspositieregeling Ouderenzorg - Invoering functie Dagelijks Verantwoordelijke - Redactionele wijziging - Wijziging 2024_VB_00186 - Rechtspositieregeling Ouderenzorg - Invoering functie Dagelijks Verantwoordelijke - Redactionele wijziging - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 186, § 2, 3°;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2023 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Er worden een aantal wijzigingen aan de Rechtspositieregeling Ouderenzorg voorgesteld. De wijzigingen aan de Rechtspositieregeling Ouderenzorg worden ter onderhandeling voorgelegd aan de vakbonden en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Invoering functie Dagelijks Verantwoordelijke bij de woonzorgcentra

In woonzorgcentrum Zuiderlicht is maar een halftijdse directeur voorzien in het personeelsbehoefteplan. Er is nood aan een nieuwe functie die de halftijdse directeur ondersteunt in de dagdagelijkse werking van het woonzorgcentrum. Om hieraan tegemoet te komen, wordt voorgesteld om de nieuwe functie 'Dagelijks verantwoordelijke' (m/v/x) op te nemen in de Rechtspositieregeling Ouderenzorg. De dagelijks verantwoordelijke zal naast de rol van zorgcoördinator een aantal specifieke taken opnemen zodat kan ingezet worden op:

  • Enerzijds beleidsmatige aspecten onder meer door het opnemen van voorbereidend beleidswerk in samenspraak en afstemming met de directie; de ontwikkeling/implementatie/opvolging van beleidsplannen in functie van kwaliteitsbeleid; structurele interne audits doen en ontwikkelen van indicatoren hiervoor; het afstemmen van financiële voorstellen met de directie (die budgethouder blijft) en het beantwoorden van beleidsvragen die betrekking hebben op de dagelijkse werking en samenwerkingen van het woonzorgcentrum; 
  • Anderzijds meer operationele en coachende aspecten zoals participatie aan de directievergaderingen, met als finaliteit de daar afgesproken en besproken thema’s intern te communiceren en te implementeren binnen de dagelijkse werking; strikte opvolging van de personeelsnormen in functie van dagelijkse werking en constructieve samenwerking met HR; het ontwikkelen van methodieken en management van de afdelingen vanuit evidence based  principes omdat er binnen Zuiderlicht specifieke en gespecialiseerde doelgroepen aanwezig zijn; het coachen van de teamcoaches in de implementatie en borging van bovenstaande methodieken en bestaande procedures. Vanuit deze expertenrol zal de dagelijkse verantwoordelijke zaken overnemen die te moeilijk of te complex zijn voor de teamcoaches.

Omwille van bovenstaande elementen wordt voorgesteld om de functie van 'Dagelijks Verantwoordelijke (m/v/x)' met rang Ax en IFIC cat.19 toe te voegen aan artikel 148 van de Rechtspositieregeling Ouderenzorg, onder de nieuwe graad van Dagelijks Verantwoordelijke (m/v/x). 

Redactionele wijziging

In artikel 210bis van de Rechtspositieregeling Ouderenzorg is nog steeds sprake van de mogelijkheid voor medewerkers die hun woon-werkverkeer te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer afleggen om 24 parkeervouchers aan te kopen. Het college van burgemeester en schepenen en vast bureau hebben dit aantal intussen teruggebracht naar 12, in het kader van de optimalisatie van het bedrijfsvervoerplan woon-werkverkeer, waartoe de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 24 april 2023 opdracht hebben gegeven. Dit wordt ook in de Rechtspositieregeling Ouderenzorg aangepast naar 12 parkeervouchers.

Adviezen

Vakbond VSOA Gunstig advies
Vakbonden ACV Openbare Diensten en ACOD Gunstig advies
managementteam Gunstig advies

Activiteit

AC34627 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Besluit

Het vast bureau legt het volgende voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Wijzigt de Rechtspositieregeling Ouderenzorg met ingang van 24 april 2024 als volgt:

* In artikel 148, § 1 wordt in de opsomming 5° bij niveau A de nieuwe graad 'Dagelijks Verantwoordelijke(m/v/x)' toegevoegd met in de tweede kolom 'Functie' de functie 'Dagelijks Verantwoordelijke (m/v/x)' met rang Ax en IFIC-categorie 19.

* In artikel 210bis worden de woorden '24 parkeervouchers' vervangen door de woorden '12 parkeervouchers'.


Het vast bureau beslist:

Artikel 2

legt het ontwerp van hiernavolgende wijzigingen aan de Rechtspositieregeling Ouderenzorg dat op 24 april 2024 in werking treedt ter onderhandeling voor aan de vakbonden:

* In artikel 148, § 1 wordt in de opsomming 5° bij niveau A de nieuwe graad 'Dagelijks Verantwoordelijke(m/v/x)' toegevoegd met in de tweede kolom 'Functie' de functie 'Dagelijks Verantwoordelijke (m/v/x)' met rang Ax en IFIC-categorie 19.

* In artikel 210bis worden de woorden '24 parkeervouchers' vervangen door de woorden '12 parkeervouchers'.