Terug
Gepubliceerd op 22/03/2024

2024_VB_00212 - Indienen van een projectvoorstel 'bestrijding van bestaansonzekerheid bij jongeren in de OCMW's' bij de POD Maatschappelijke Integratie - Bekrachtiging

vast bureau
do 21/03/2024 - 08:33 College Raadzaal
Datum beslissing: do 21/03/2024 - 09:04
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Evita Willaert, schepen

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Sofie Bracke, schepen
2024_VB_00212 - Indienen van een projectvoorstel 'bestrijding van bestaansonzekerheid bij jongeren in de OCMW's' bij de POD Maatschappelijke Integratie - Bekrachtiging 2024_VB_00212 - Indienen van een projectvoorstel 'bestrijding van bestaansonzekerheid bij jongeren in de OCMW's' bij de POD Maatschappelijke Integratie - Bekrachtiging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84. 

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Ministerieel Besluit van 22 juni 2023, en bijlage, houdende de toekenning van een toelage aan bepaalde OCMW's in het kader van de projectoproep ter bestrijding van de bestaansonzekerheid bij jongeren. 

De projectoproep 'bestrijding van bestaansonzekerheid bij jongeren in de OCMW's' bij de POD Maatschappelijke Integratie van 29 juni 2023. 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De bestaansonzekerheid bij jongeren is de afgelopen jaren sterk vergroot. Bovendien heeft de Covid-crisis armoede bij jongeren en studenten nog verergerd, terwijl zij al een bijzonder kwetsbare groep vormden. In december 2017 ontvingen in totaal 44.922 jongeren van minder dan 25 jaar een leefloon in België. In 2022 werd de grens van 50.000 overschreden met 51.077 leefloongerechtigden die jonger zijn dan 25 jaar. Dat aantal neemt toe, zelfs zonder rekening te houden met jongeren die nog niet bij het OCMW hebben aangeklopt, studenten die niet of slecht geïnformeerd zijn over hun rechten bij de sociale diensten van hun school enzoverder. 

In het kader hiervan werd de projectoproep 'bestrijding van bestaansonzekerheid bij jongeren in de OCMW's' gelanceerd. Het doel van de oproep is het bestrijden van het niet opnemen van sociale rechten binnen de OCMW's en om meer potentiële rechthebbenden van deze categorie tot bij de deuren van de OCMW's te brengen, aangezien dat nog steeds een enorme uitdaging is. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Meer specifiek voor de stad Gent zijn jongeren een prioritaire doelgroep binnen het Armoedebeleidsplan. Door casemanagers extra ruimte te geven om jongeren in de meest kwetsbare situaties, vaak met een verleden in bijzondere jeugdzorg, of die een onstabiele jeugd kenden en weinig of geen netwerk hebben om op terug te vallen, intensiever te begeleiden, kiest OCMW Gent ervoor om extra in te zetten op deze doelgroep. Binnen activering heeft OCMW Gent altijd al veel aandacht voor opleiding en leren gehad. Onderwijs wordt gezien als hefboom om uit armoede te komen en een geslaagde stap te zetten richting werk. Op die manier wordt ook sociale mobiliteit gestimuleerd. Stadsbreed is er ook een duidelijke visie die tevens uitgedragen wordt in de kernthema’s binnen European Youth Capital (Care, Engage, Empower). 

Het scherper stellen van noden en behoeften van jongeren én het ontwikkelen van acties voor de hiaten of breuklijnen die nu worden aangevoeld, zowel bij reeds gekende als niet-gekende jongeren en bij medewerkers, zal toelaten om kansen naar (re-)integratie in de maatschappij en arbeidsmarkt te optimaliseren.

Daartoe wordt de doelgroep duidelijk afgelijnd, worden er verschillende acties en behoeften gesignaleerd en wordt er ook een duidelijke methodiek en samenwerking beschreven in de projectaanvraag, zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit. 

De subsidie bedraagt 98.024,00 euro. De ontvangsten en uitgaven zullen budgetneutraal worden opgenomen in het budget via de budgetwijziging of kredietaanpassing. De te ontvangen subsidies zijn noodzakelijk om ingezet te worden voor nieuwe acties en een tijdelijke verhoging van de personeelsbehoefte. 

Het project werd al formeel goedgekeurd via een bijlage bij het Ministerieel Besluit van 22 juni 2023, zoals ook gevoegd in bijlage bij dit besluit. 

Er wordt aan het Vast Bureau gevraagd om de indiening van de subsidie aanvraag te bekrachtigen. 

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Bekrachtigt het indienen van het projectvoorstel voor de oproep 'bestrijding van bestaansonzekerheid bij jongeren in de OCMW's' bij de POD Maatschappelijke Integratie. 

Artikel 2

Bekrachtigt het ingediende projectvoorstel, zoals gevoegd in bijlage. 


Bijlagen

  • Projectaanvraag - Bestrijding van kwetsbaarheid bij jongeren in de OCMWs
  • Goedkeuring - Ministerieel Besluit van 22 juni 2023
  • Goedkeuring - Ministerieel Besluit van 22 juni 2023 bijlage
  • Begroting - project bestrijding van bestaansonzekerheid bij jongeren in de OCMWs