Terug
Gepubliceerd op 22/03/2024

2024_VB_00120 - Gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad en OCMW Gent - dienstspecifieke bijlage van het Departement Bedrijfsvoering - Wijziging

vast bureau
do 21/03/2024 - 08:33 College Raadzaal
Datum beslissing: do 21/03/2024 - 09:03
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Evita Willaert, schepen

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Sofie Bracke, schepen
2024_VB_00120 - Gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad en OCMW Gent - dienstspecifieke bijlage van het Departement Bedrijfsvoering - Wijziging 2024_VB_00120 - Gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad en OCMW Gent - dienstspecifieke bijlage van het Departement Bedrijfsvoering - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Arbeidsreglement Stad - OCMW, artikel 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;
  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeente- en OCMW-raad hebben in januari 2016 een gemeenschappelijk arbeidsreglement goedgekeurd dat geldt voor het stads- en OCMW-personeel dat onder het toepassingsgebied valt van de rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent. Alle mogelijke uurroosters zijn opgenomen in een gemeenschappelijke bijlage bij het arbeidsreglement of, indien dienstspecifiek in een dienstspecifieke bijlage van het departement, waarin de arbeidstijdregeling voorzien is.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op 20 februari 2024 vroegen we de vakorganisaties hun advies bij onderstaande wijziging aan de dienstspecifieke bijlage voor het Departement Bedrijfsvoering:

Dienst Beleidsparticipatie

In de nasleep van het project "Sociale Synergie" werd de activiteit verbonden aan het vrijwilligerspunt en de verenigingswijzer verschoven van de dienst Lokaal Sociaal Beleid naar de dienst Beleidsparticipatie. Voor de betrokken medewerkers vergemakkelijkt dit de samenwerking met het team wijkregisseurs en de transversale werking op dit lokale niveau.

De medewerkers verbonden aan het vrijwilligerspunt en de verenigingswijzer verkiezen het behoud van de flexibele uurregeling, die hen toelaat te kiezen om in een uurregeling zonder stamtijd te werken. 

We stellen om die reden voor deze uurregeling als volgt toe te voegen aan de bijlage van het gemeenschappelijk arbeidsreglement - Bedrijfsvoering:

  • Dienst Beleidsparticipatie: 
    1. de medewerkers verbonden aan het team vrijwilligerspunt en verenigingswijzer werken in een uurregeling zonder stamtijd  
    2. de overige medewerkers werken in tijdsonafhankelijk werken

Advies vakorganisaties

De vakorganisaties gaven tijdens het Hoog Overlegcomité van 20 februari 2024 een gunstig advies bij de toevoeging van de uurregeling zonder stamtijden voor de dienst Beleidsparticipatie - team vrijwilligerspunt en verenigingswijzer in de bijlage van het gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad en OCMW Gent.

Adviezen

Hoog Overlegcomité Gunstig advies
O

Activiteit

AC34627 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Keurt de toevoeging goed van de uurregeling zonder stamtijden voor de dienst Beleidsparticipatie - team vrijwilligerspunt en verenigingswijzer.