Terug
Gepubliceerd op 22/03/2024

2024_VB_00203 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor de aankoop van refurbished ICT-materiaal - SLS/2023/049 - ID5485 - Bestek - Vaststelling

vast bureau
do 21/03/2024 - 08:33 College Raadzaal
Datum beslissing: do 21/03/2024 - 09:03
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Evita Willaert, schepen

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Sofie Bracke, schepen
2024_VB_00203 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor de aankoop van refurbished ICT-materiaal - SLS/2023/049 - ID5485 - Bestek - Vaststelling 2024_VB_00203 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor de aankoop van refurbished ICT-materiaal - SLS/2023/049 - ID5485 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Vlaamse overheid voorziet  subsidies  voor Stad en OCMW Gent in het kader van de digitalisering. Met deze middelen willen we oa. refurbished toestellen aankopen voor digitaal kwetsbare Gentenaars. De Dienst Lokaal sociaal beleid staat in voor de aankoop en zal de aankoop van nieuw ICT-materiaal (voor organisaties) combineren met de aankoop van refurbished ICT-materiaal (voor kwetsbare Gentenaars). Om die reden werd een bestek opgemaakt om refurbished laptops aan te kopen. Als vrije optie wordt ook gevraagd om refurbished tablets aan te bieden indien mogelijk. Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor de aankoop van refurbished ICT-materiaal - SLS/2023/049 - ID5485, opgemaakt.

De toestellen zullen verdeeld worden bij de Sociale dienst, dienst Outreachend werken, LDC’s, dienst Werk en Activering en het middenveld (oa. verenigen waar armen het woord nemen). 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor de aankoop van refurbished ICT-materiaal - SLS/2023/049 - ID5485, opgemaakt.
Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: tegen prijslijst.
Uitvoeringstermijn: tot 1 december 2024. De mogelijkheid tot het verlengen van de opdracht werd voorzien.
Gunningscriteria: Prijs: 50 / Plan van aanpak: 30 / Duurzaamheid: 15 / Leveringsplan: 5

Duurzaamheid: de aankoop van refurbished toestellen draagt bij aan de circulariteit. Daarnaast wordt een gunningscriterium duurzaamheid opgenomen om de inspanningen van de firma's rond recyclage, afvalverwerking,... te beoordelen. 

Het in kaart brengen van de noden van de uiteindelijke gebruikers en middenveldorganisaties (doelgroepanalyse) heeft meer tijd in beslag genomen dan initieel werd voorzien. Om de deadline voor het gebruiken van de gekregen subsidies te kunnen halen, is het noodzakelijk om deze opdracht vervroegd te publiceren.


Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Lokaal Sociaal Beleid 
Budgetplaats B10100000 
Categorie*
Subsidiecode ABB.IDU.2
WSE.DIU.2 
2024 330.000 euro 
Totaal 330.000 euro 


  • De geraamde waarde van deze raamovereenkomst bedraagt € 330.000 incl. btw (excl. eventuele verlengingen)
  • De maximale waarde van deze raamovereenkomst bedraagt € 1.320.000 incl. btw (incl. eventuele verlengingen)

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Lokaal Sociaal Beleid 
Budgetplaats B101000000 
Categorie*
Subsidiecode ABB.IDU.2
WSE.DIU.2 
2024  330.000 euro
Totaal 330.000 euro 

Verwachte ontvangsten

€ 330.000,00

Activiteit

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

Besluit

Het vast bureau legt het volgende voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor de aankoop van refurbished ICT-materiaal - SLS/2023/049 - ID5485.

Procedure: openbare procedure.

Wijze van prijsbepaling: tegen prijslijst.

Uitvoeringstermijn: tot 1 december 2024.

Gunningscriteria: Prijs: 50 / Plan van aanpak: 30 / Duurzaamheid: 15 / Leveringsplan: 5. 

Het vast bureau beslist:

Artikel 2

Toestemming te geven de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het vast bureau met opening offertes evenwel na de datum van de raad voor maatschappelijk welzijn.


Bijlagen

  • Offerteformulier
  • Bestek