Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 29/02/2024 - 08:32 College Raadzaal CBS

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Milieu en Klimaat
Groendienst
Projectbureau Ruimte
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Bedrijfsvoering

Sami Souguir

Bram Van Braeckevelt

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Protocol

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Departement HR - Selectie

Cluster Grond
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst Vastgoed

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Departement HR - Selectie

Departement HR - Personeelsbeheer

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Evita Willaert

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Dienst Personeelsbeheer (OOJ)
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Dienst Kinderopvang
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de sociale voordelen m.b.t. toezicht vast te stellen en de bijhorende normen en modaliteiten die gecreëerd worden voor kleuters en leerlingen lager onderwijs in het stedelijk onderwijs. Volgens de berekeningen wordt er bij toepassing van de geldende tarieven uit het retributiereglement een sociaal voordeel gecreëerd voor de stedelijke scholen voor wat het ochtend- en avondtoezicht betreft van kleuters en leerlingen lagere school. Voor wat het middagtoezicht betreft, geldt er enkel een sociaal voordeel voor kleuters; voor lagere schoolkinderen overstijgen de inkomsten de uitgaven. In de berekeningen is rekening gehouden met het kortingstarief (“sociale korting”) dat conform het retributiereglement wordt toegepast voor een deel van de leerlingen. Dit geldt als rapportage voor het schooljaar 2023-2024.

 • Dienst Kinderopvang vraagt goedkeuring tot deelname aan de projectaanvraag ‘LINES' Inclusive leadership for inclusive ECEC settings binnen het Europese subsidieprogramma Erasmus+.
  Deelname aan dit project laat toe de inhoudelijke werking van dienst kinderopvang op het thema van 'leiderschap' te versterken. 

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Wonen
Team Belastingen Economie

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
 • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van:

  • de door de toezichthoudende ambtenaren van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Milieutoezicht, opgestelde processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen
  • de processen-verbaal, de bestuurlijke maatregelen en de herstelvorderingen opgemaakt door de afdeling Bouwtoezicht
  • de besluiten tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring van woningen opgemaakt door de afdeling Woontoezicht
  • de burgemeestersbevelen i.k.v. de openbare gezondheid en veiligheid.
Dienst Economie

Departement Financiën

Departement Welzijn en Samenleving

Outreachend werken, Asiel en Vluchtelingen - Team Asiel en Vluchtelingen

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst

Politie - Directie Beheer

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

IVA Mobiliteitsbedrijf

Circuleren 1
Parkeerterreinen en Private Partners
Straatparkeren
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Fiets
Circuleren 2
Parkeergebouwen

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Projectbureau Ruimte
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Bedrijfsvoering

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel
Sportdienst

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst