Terug
Gepubliceerd op 23/04/2024

2024_MV_00277 - Mondelinge vraag van raadslid Veli Yüksel: Openingsuren schijndagbladhandels

vragenuurtje
ma 22/04/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/04/2024 - 18:49
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele
2024_MV_00277 - Mondelinge vraag van raadslid Veli Yüksel: Openingsuren schijndagbladhandels 2024_MV_00277 - Mondelinge vraag van raadslid Veli Yüksel: Openingsuren schijndagbladhandels

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Ik krijg vaak signalen van nachtwinkeluitbaters die oneerlijke concurrentie voelen van schijndagbladhandels. Dat zijn dagbladhandels die naast de klassieke dagbladen ook een assortiment aanbieden dat in de praktijk neerkomt op wat een nachtwinkel aanbiedt en dus verdoken nachtwinkels worden.

Recent werd de federale wet betreffende de openingsuren aangepast. Het is voortaan mogelijk om ook dagbladhandels die ruimere openingsuren hebben dan de klassieke 5u-21u, via een gemeentelijk reglement te onderwerpen aan een voorafgaande vergunning. Net zoals dat voor de nachtwinkels het geval is dus.

In de commissie AFB kondigde de burgemeester al aan dat een dergelijk reglement voorbereid wordt door de stadsdiensten, maar dat er nog enkele juridische onduidelijkheden waren.

Indiener(s)

Veli Yüksel

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

do 18/04/2024 - 14:19

Toelichting

  1. Wat is ondertussen de stand van zaken voor de opmaak van dit reglement?
  2. Op welke manier zal tegemoet gekomen worden aan de vraag van nachtwinkels om oneerlijke concurrentie door schijndagbladhandels te voorkomen?

Bespreking

Antwoord

De door u aangehaalde problematiek werd naar aanleiding van een mondelinge vraag in de commissie Algemene Zaken in februari besproken.

Ik kan u meegeven dat de bevoegde stadsdiensten reeds begin februari op mijn vraag gestart zijn met het opstellen van een gemeentelijk reglement, zoals voorzien in art. 18 van de wet betreffende de openingsuren.

De bedoeling hierbij is om het principe van de vestigingsvergunning, zoals we dat nu kennen voor nacht – en belwinkels, uit te breiden naar dagbladhandels die hun activiteiten willen verderzetten na 21u.

Want ik ben mij terdege bewust van het feit dat de onbeperkte openingsuren voor dagbladhandels een vorm van oneerlijke concurrentie in de hand kunnen werken ten aanzien van de nachtwinkeluitbaters.

Maar ik wil wel meegeven dat voormelde wetswijziging in eerste instantie door de wetgever werd ingevoerd om tegemoet te komen aan de negatieve effecten die in steden en gemeenten wordt waargenomen als gevolg van het vrije statuut van de dagbladhandel.

Echter vanuit het VVSG ontving onze juridische dienst recent het bericht dat er momenteel geen eensgezindheid bestaat over de exacte draagwijdte van het vernieuwde artikel 18 van de wet Openingsuren.

In dat opzicht is het van groot belang om duidelijkheid te krijgen over de exacte draagwijdte van de wetswijziging.

Op het eerste gezicht lijkt het inderdaad mogelijk om de uitbating van een dagbladhandel aan hetzelfde regime te onderwerpen als dat van een nachtwinkel, namelijk het opleggen van een vestigingsvergunning waarin de openingsuren beperkt worden.

Verder overleg door de juridische dienst met het VVSG en andere centrumsteden bracht echter nog enkele cruciale juridische kwesties en nuances aan het licht. Onze bevoegde stadsdiensten staan in nauw contact met het VVSG en de FOD Economie om hier zo snel mogelijk meer duidelijkheid over te krijgen.

Van zodra deze onduidelijkheden zijn weggewerkt, zal ik de diensten verder de opdracht geven om te onderzoeken op welke manier een nieuw reglement tegemoet kan komen aan de gesignaleerde negatieve effecten als gevolg van het vrije statuut van de dagbladhandel.  

 

di 23/04/2024 - 14:37