Terug
Gepubliceerd op 20/03/2024

2024_BURG_01068 - Vergunning voor de verkoop van producten met een niet-commercieel karakter - Weverbosdreef - Gentbrugge - 15.09.2024 van 10u tot 18u - Goedkeuring

burgemeester
wo 20/03/2024 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: wo 20/03/2024 - 11:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Afwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester; Sofie Bracke, waarnemend burgemeester; Isabelle Heyndrickx

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2024_BURG_01068 - Vergunning voor de verkoop van producten met een niet-commercieel karakter - Weverbosdreef - Gentbrugge - 15.09.2024 van 10u tot 18u - Goedkeuring 2024_BURG_01068 - Vergunning voor de verkoop van producten met een niet-commercieel karakter - Weverbosdreef - Gentbrugge - 15.09.2024 van 10u tot 18u - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, artikel 7.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 24 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Natuurpunt Gent , diende op 10.03.2024 een vergunningsaanvraag in voor de verkoop van de volgende producten: handgemaakte items, ambachten en demonstraties tvv de werking Natuurpunt WGBM in de Gentbrugse Meersen, op de locatie Weverbosdreef te 9050 Gentbrugge op 15.09.2024 van 10u tot 18u.

De opbrengst is bestemd voor een menslievend doel.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er kan een vergunning worden verleend voor voormelde verkoop, weliswaar mits volgende voorwaarden worden nageleefd:

  • Tijdens de verkoop dient elke verkoper herkenbaar te zijn door middel van een kenmerk dat het mogelijk maakt om de operatie te identificeren.
  • Na afloop van de activiteit moet de verantwoordelijke het bewijs van de bestemming van de fondsen, tot het realiseren van het aangegeven doel meedelen, binnen de dertig dagen. Deze mededeling moet verstuurd worden naar de Dienst Feesten en Ambulante Handel, Wiedauwkaai 49A te 9000 Gent (marktenenambulantehandel@stad.gent).
  • Iedere wijziging dient het voorwerp uit te maken van een nieuwe aanvraag.

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de aanvrager.

Iedere wijziging dient het voorwerp uit te maken van een nieuwe aanvraag.

Communicatie

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoordineerde wetten op de Raad van State wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend.

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie naar Stad Gent, p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent.

Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be

Meer informatie op http://www.raadvst-consetat.be , doorklikken naar 'procedure' > 'bestuursrechtspraak'.

Mededeling

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorziet het recht van toegang van de opgenomen persoonsgegevens.

U heeft hierdoor het recht inzage te vragen van de U betreffende persoonlijke gegevens die in een verwerking zijn opgenomen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kunt U de verbetering of de verwijdering ervan vragen.

Activiteit

AC34388 Ambulante handel en foren

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Vergunning te verlenen aan Natuurpunt Gent , voor de verkoop van de volgende producten: handgemaakte items, ambachten en demonstraties tvv de werking Natuurpunt WGBM in de Gentbrugse Meersen, op de locatie Weverbosdreef te 9050 Gentbrugge op 15.09.2024 van 10u tot 18u.

De opbrengst is bestemd voor een menslievend doel.

Artikel 2

Tijdens de verkoop dient elke verkoper herkenbaar te zijn door middel van een kenmerk dat het mogelijk maakt om de operatie te identificeren.

Artikel 3

Na afloop van de activiteit moet de verantwoordelijke het bewijs van de bestemming van de fondsen, tot het realiseren van het aangegeven doel, meedelen, binnen de dertig dagen. Deze mededeling moet verstuurd worden naar de Dienst Feesten en Ambulante Handel, Wiedauwkaai 49A te 9000 Gent (marktenenambulantehandel@stad.gent).

Artikel 4

Iedere wijziging dient het voorwerp uit te maken van een nieuwe aanvraag.


Bijlagen

  • 2024-03 melding evenement Creatieve markt de Bezige bijen.pdf