Terug
Gepubliceerd op 20/03/2024

2024_BURG_01070 - Toelating filmopnames - 20-31/03/2024 - Nederkouter-Bagattenstraat - Burger House - Goedkeuring

burgemeester
wo 20/03/2024 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: wo 20/03/2024 - 11:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Afwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester; Sofie Bracke, waarnemend burgemeester; Isabelle Heyndrickx

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2024_BURG_01070 - Toelating filmopnames - 20-31/03/2024 - Nederkouter-Bagattenstraat - Burger House - Goedkeuring 2024_BURG_01070 - Toelating filmopnames - 20-31/03/2024 - Nederkouter-Bagattenstraat - Burger House - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • De Nieuwe gemeentewet, artikel 135.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Geco√∂rdineerde Wetgeving, artikel 26.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

SHWBZZ, diende op 22/02/2024 een aanvraag in om toelating te krijgen voor het maken van filmopnames op de locatie Nederkouter 50 te 9000 Gent op 20-31/03/2024, in het kader van Burger House seizoen 2.

Hiervoor wordt gedurende deze periode en technische zone gevraagd in de Bagattenstraat ter hoogte van huisnummer 18 - 44.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Vanuit politioneel oogpunt en in de optiek van openbare orde wordt de toelating gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

Communicatie

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoordineerde wetten op de Raad van State wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend.

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie naar Stad Gent, p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent.

Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be

Meer informatie op http://www.raadvst-consetat.be , doorklikken naar 'procedure' > 'bestuursrechtspraak'.

Mededeling

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorziet het recht van toegang van de opgenomen persoonsgegevens.

U heeft hierdoor het recht inzage te vragen van de U betreffende persoonlijke gegevens die in een verwerking zijn opgenomen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kunt U de verbetering of de verwijdering ervan vragen.

Adviezen

Cel Evenementenbeheer van de Politie Gunstig onder voorwaarden
Afdeling Openbare Veiligheid Brandweerzone Centrum Gunstig onder voorwaarden
Mobiliteitsbedrijf Stad Gent - Cel Verkeerstechnische Taken Gunstig onder voorwaarden
Groendienst Gunstig onder voorwaarden
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen Gunstig onder voorwaarden

Activiteit

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan SHWBZZ, voor filmopnames Burger House seizoen 2 op de locatie Nederkouter 50 te 9000 Gent op 20-31/03/2024 met technische zone in de Bagattenstraat ter hoogte van huisnummer 18-44, mits het naleven van de voorwaarden zoals vermeld in bijlage.


Bijlagen