Terug
Gepubliceerd op 20/03/2024

2024_BURG_01067 - Organisatie EenPrachtstraat - 21 juni 2024 tot 22 juni 2024 - Goedkeuring

burgemeester
wo 20/03/2024 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: wo 20/03/2024 - 11:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Afwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester; Sofie Bracke, waarnemend burgemeester; Isabelle Heyndrickx

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2024_BURG_01067 - Organisatie EenPrachtstraat - 21 juni 2024 tot 22 juni 2024 - Goedkeuring 2024_BURG_01067 - Organisatie EenPrachtstraat - 21 juni 2024 tot 22 juni 2024 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;
 • De Nieuwe gemeentewet, artikelen 133 en 135, § 2, 3°;
 • Het politiereglement op de openbare rust en veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998, artikel 1, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De gecoördineerde Grondwet, artikel 26;
 • Het politiereglement op de openbare rust en veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 11 maart 2024 diende EenPrachtstraat een aanvraag in tot het bekomen van een toelating voor de organisatie van EenPrachtstraat, op 21 juni 2024 tot 22 juni 2024 van van 18u00 tot 02u00.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van de ontvangen informatie blijkt dat het gaat om de straatbewoners uit de Eendrachtstraat die bijeen komen met eten en drinken om er samen een buffet van te maken. Het evenement gaat door op de schoolterreinen van het instituut Bert Carlier, Eendrachtraat 85 te 9000 Gent. Onder de overdekte speelplaats staan tafels en stoelen waar gebruik wordt van gemaakt. De rest van de speelplaats wordt gebruikt door de kinderen tijdens het evenement (voetballen, fietsen,…). Het evenement is enkel voorzien voor bewoners van de Eendrachtstraat. De school is afgesloten van de openbare weg en toegankelijk via een poort. Er worden gegiste dranken geschonken, geen sterke dranken. Er wordt elektronisch versterkte muziek afgespeeld. Er wordt enkel elektriciteit gebruikt, geen barbecues noch gasvoorziening.

Communicatie

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend. 

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie naar Stad Gent, p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent. 

Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be 

Meer informatie op http://www.raadvst-consetat.be , doorklikken naar ‘procedure’ > ‘bestuursrechtspraak’.

 Mededeling

De Stad Gent behandelt uw persoonsgegevens met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ga voor meer informatie naar www.stad.gent en zoek op ‘Met respect voor uw privacy’.

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan EenPrachtstraat voor de organisatie van EenPrachtstraat, op 21 juni 2024 tot 22 juni 2024 van van 18u00 tot 02u00 en mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 2.

Artikel 2

De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van voorwaarden die zijn opgenomen in deze toelating.

Specifieke voorwaarden voor dit evenement:

 • Bij inbreuken op de openbare orde kan de burgemeester maatregelen opleggen en/of het evenement tijdelijk of definitief stopzetten. 
 • De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen voorleggen.
 • Deze toelating is geldig onder voorbehoud toepasselijke regelgeving. 
 • Een vrije doorgangsruimte van 4 meter (6 meter in bochten) moet voorzien worden voor de hulp – en veiligheidsdiensten.
 • De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, dienen steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor hulp – en veiligheidsdiensten. Terzake dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
 • De toegelaten publiekscapaciteit van de zaal/site mag niet overschreden worden. Zodra de voorziene capaciteit bereikt is dient de organisatie de site af te sluiten voor derden.
 • De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.
 • Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit. 
 • Zich houden aan het politiereglement op de private inname van de openbare weg of het openbaar domein (goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 maart 1990).
 • Springkastelen dienen te voldoen aan de Europese veiligheidsnormen en dienen gekeurd en gecertificeerd te zijn volgens het “Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen” (EN 14960).  Springkastelen dienen steeds onder direct toezicht van een verantwoordelijke te staan en alle vormen van springkastelen dienen voldoende verankerd te zijn om te weerstaan aan de heersende weersinvloeden.’
 • Zich houden aan het Koninklijk Besluit betreffende de veiligheid van speeltoestellen ( 28 maart 2001).
 • De buurtbewoners dienen via mailing (te bussen door de organisator) op de hoogte te worden gesteld van het plaatsvinden van het evenement en de daarmee gepaarde verkeersmaatregelen. Dit bericht dient naam en GSM-nummer te vermelden van de veiligheidscoördinator van de organisatie.
 • Indien tijdelijke bewegwijzering wordt aangebracht dient men een speciale toelating aan te vragen bij het Mobiliteitsbedrijf (mobiliteitsbedrijf@stad.gent)
 • De bepalingen van de ‘codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie’ zijn van toepassing op de activiteit in kwestie. 
 • Men dient zich te houden aan het politiereglement op de openbare rust en de veiligheid (Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998).  Inzake het gebruik van elektronisch versterkte muziek dienen de nodige afspraken gemaakt te worden m.b.t. het gebruik van geluidsinstallaties op de openbare weg en dient de organisator een afwijking op de geldende geluidsnormen te bekomen. Hiervoor kan contact opgenomen met de Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent.
 • Indien van toepassing moet voldaan worden aan de regelgeving inzake SABAM en de billijke vergoeding.
 • Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikstort, lawaaihinder, parkeerhinder,… voor de buurt/omgeving van de betreffende locatie.
 • De organisator dient zich te houden aan de bevelen en instructies van de politie.
 • De organisatoren dienen hun medewerkers te briefen mbt het schenken van alcoholische dranken aan minderjarigen.
 • De organisator dient de wetgeving rond het schenken van alcoholische drank strikt na te leven.
 • Zich houden aan de wetgeving met betrekking tot slijterijen/schenken van gegiste dranken.
 • Behoudens speciale machtiging van het college van burgemeester en schepenen, is het verboden sterke dranken te verkopen voor gebruik ter plaatse in occasionele drankgelegenheden geopend op plaatsen waar openbare manifestaties plaats vinden zoals sportieve, politieke en culturele manifestaties (wet 28 december 1983). 
 • Met occasioneel wordt bedoeld:
 1. het betreft een gebeurtenis van voorbijgaande aard, die maximaal tienmaal per jaar wordt georganiseerd en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen doorgaat. 
 2. Deze activiteit georganiseerd wordt door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging. 
 3. Tentoonstellingen en jaarbeurzen zijn altijd een occasionele drankgelegenheid, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant
 • Indien u alcoholische dranken wenst te serveren maar niet voldoet aan de voorwaarden van een occasionele drankgelegenheid dan dient u in het bezit te zijn van een reguliere drankvergunning (vaste locatie) of een vergunning reizende drankgelegenheid (verplaatsbare bar).
 • De organisator dient elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie van het evenement onmiddellijk ter kennis te brengen van de cel evenementenbeheer.
 • Gunstig advies van de beheerder van de eventlocatie is vereist.
 • Rekening houdend met de adviezen en de gestelde voorwaarden.