Terug
Gepubliceerd op 20/03/2024

2024_BURG_01066 - Feestgebed Ramadan op het veld van HT Zwijnaarde

burgemeester
wo 20/03/2024 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: wo 20/03/2024 - 11:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Afwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester; Sofie Bracke, waarnemend burgemeester; Isabelle Heyndrickx

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2024_BURG_01066 - Feestgebed Ramadan op het veld van HT Zwijnaarde 2024_BURG_01066 - Feestgebed Ramadan op het veld van HT Zwijnaarde

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

• Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 133 en 135, §2;
• Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 en latere wijzigingen, artikel 1 en 2;
• Gunstig advies van de bevoegde veiligheidsdiensten;

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 19/03/2024 ontving ik de aanvraag van VZW De Toekomst tot het bekomen van een toelating voor de organisatie van feestgebed Ramadan op 9 of 10 april 2024 van 7u tot 10u.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van de ontvangen informatie blijkt dat het gaat om een Feestgebed
Betreft het organiseren van het offerfeestgebed en de preek op het voetbalterrein van Hou en Trou Zwijnaarde gelegen Muilaardstraat 85 te Gent.
Het plein bevindt zich in de doodlopende straat achteraan. Daarvoor kan men een parking onderscheiden voorzien voor de bezoekers van het terrein.
Het offerfeest gaat door op 9 of 10 april 2023 van 07u00 tot 10u00.
Er worden een 300-tal gelovigen verwacht die voor het offerfeest wensen te bidden..
Opgelet: Aangezien de juiste datum afhankelijk is van de waarneming van de jonge maansikkel, direct na de astronomische nieuwe maan, kan de organisatie ons op heden nog niet zeggen of deze gebedsdienst zal plaatsvinden op 09/04/2024 of 10/04/2024.
De organisatie zal, van zodra de juiste datum gekend is, de nodige veiligheidsdiensten hiervan in kennis stellen.

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan VZW De Toekomst tot organisatie van Feestgebed Ramadan op 9 of 10 april van 7u tot 10u, mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 2.

Artikel 2
Algemene voorwaarden
•De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van voorwaarden die zijn opgenomen in deze toelating.
•Bij inbreuken op de openbare orde kan de burgemeester maatregelen opleggen en/of het evenement tijdelijk of definitief stopzetten.
•De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen voorleggen.
•Deze toelating is geldig onder voorbehoud toepasselijke regelgeving.
•Een vrije doorgangsruimte van 4 meter (6 meter in bochten) moet voorzien worden voor de hulp – en veiligheidsdiensten.
•De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, dienen steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor hulp – en veiligheidsdiensten. Terzake dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
•De toegelaten publiekscapaciteit van de zaal/site mag niet overschreden worden. Van zodra de voorziene capaciteit bereikt is dient de organisatie de site af te sluiten voor derden.
•Bij de inname van de openbare weg (trottoir/plein) mag geen hinder of gevaar veroorzaakt worden voor de voetgangers, passanten, andere weggebruikers en het openbaar vervoer. Er dient te allen tijde een vrije doorgang van 1.20 meter gegarandeerd worden, tenzij andere afspraken.
•Geen overdreven amplificatie van luidspreker(s) of megafoon(s).
•Noch schriftelijk noch met daden mag men aanzetten tot enige vorm van geweld.
•Prioritaire voertuigen MOETEN te allen tijde doorgang verleend worden.
•De organisator verbindt zich er toe de openbare weg in dezelfde omstandigheden achter te laten als bij aanvang van de manifestatie.
•Zij zullen zelf instaan voor het verwijderen van alle vuilnis.
•De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.
•Overleg met en naleving van het advies van de brandweer in optiek van de passieve veiligheid (brand – en evacuatiepreventie) van het evenement. Veiligheidsvoorschriften en afspraken terzake dienen integraal nageleefd te worden.
•Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit.
•Zich houden aan het politiereglement op de private ingebruikneming van de openbare weg (goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 maart 1990, laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 20 december 2021) .
•De bepalingen van de ‘codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie’ zijn van toepassing op de activiteit in kwestie.
•Men dient zich te houden aan het politiereglement op de openbare rust en veiligheid (Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 23 mei 2022). Inzake het gebruik van elektronisch versterkte muziek dienen de nodige afspraken gemaakt te worden m.b.t. het gebruik van geluidsinstallaties op de openbare weg en dient de organisator een afwijking op de geldende geluidsnormen te bekomen. Hiervoor kan contact opgenomen met de Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent.
•Indien van toepassing moet voldaan worden aan de regelgeving inzake SABAM en de billijke vergoeding.
•Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikstort, lawaaihinder, parkeerhinder,… voor de buurt/omgeving van de betreffende locatie.
•Indien uw VZW geen gebruik maakt van het uitzonderingsregime zoals vermeld in de wet private veiligheid, dient een listing (met opgave van de vereiste identiteitsgegevens) van de in te zetten sfeerbeheerders (aantal volgens opgave in veiligheidsdossier organisator) uiterlijk tien dagen voor aanvang van het evenement te worden overgemaakt aan de cel private veiligheid van de politiezonde Gent (PZ.Gent.DOOB. PrivateVeiligheid@police.belgium.eu).
•De organisator is verantwoordelijk voor het reglementair opstellen van de hem ter beschikking gestelde verkeersborden, hekken en nadarafsluitingen (met uitzondering van de reglementair door DWBW geplaatste parkeerverboden). De opstelling gebeurt zoals opgegeven door politiezone Gent.
•De inrichters dienen na het evenement ervoor te zorgen dat de verkeerssignalisatie en nadarafsluitingen op een ordentelijke manier worden weggeruimd en gestapeld
•De organisator dient zich te houden aan de bevelen en instructies van de politie.
•De organisatoren dienen hun medewerkers te briefen mbt het schenken van alcoholische dranken aan minderjarigen.
•De organisator dient de wetgeving rond het schenken van alcoholische drank strikt na te leven.
•Zich houden aan de wetgeving met betrekking tot slijterijen/schenken van gegiste dranken.
•Behoudens speciale machtiging van het college van burgemeester en schepenen, is het verboden sterke dranken te verkopen voor gebruik ter plaatse in occasionele drankgelegenheden geopend op plaatsen waar openbare manifestaties plaats vinden zoals sportieve, politieke en culturele manifestaties (wet 28 december 1983).
Met occasioneel wordt bedoeld:
ohet betreft een gebeurtenis van voorbijgaande aard, die maximaal tienmaal per jaar wordt georganiseerd en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen doorgaat.
oDeze activiteit georganiseerd wordt door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging.
oTentoonstellingen en jaarbeurzen zijn altijd een occasionele drankgelegenheid, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant
Indien u alcoholische dranken wenst te serveren maar niet voldoet aan de voorwaarden van een occasionele drankgelegenheid dan dient u in het bezit te zijn van een reguliere drankvergunning (vaste locatie) of een vergunning reizende drankgelegenheid (verplaatsbare bar).
•De organisator dient elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie van het evenement onmiddellijk ter kennis te brengen van de cel evenementenbeheer.
•De organisator is ervan op de hoogte en verbindt er zich toe, dat kleine, interne conflicten binnen de actie in eerste instantie worden benaderd door de eigen, interne ordedienst inherent aan de actie zelf;