Terug
Gepubliceerd op 28/03/2024

2024_BURG_01175 - Organisatie Bushalte Kerkhof - 24 april 2024 - Goedkeuring

burgemeester
do 28/03/2024 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: do 28/03/2024 - 11:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Afwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester; Sofie Bracke, waarnemend burgemeester; Isabelle Heyndrickx

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2024_BURG_01175 - Organisatie Bushalte Kerkhof - 24 april 2024 - Goedkeuring 2024_BURG_01175 - Organisatie Bushalte Kerkhof - 24 april 2024 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Gecoördineerde Grondwet, artikel 26;
 • Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998, artikel 1, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 27 maart 2024 diende Gentse Busbeweging een aanvraag in tot het bekomen van een toelating voor de organisatie van Bushalte Kerkhof, op 24 april 2024 van 14u00-16u00.

Tijdslijn:

  Start opbouw:12u00
  Start manifestatie:14u00
  Einde manifestatie:16u00
  Einde afbouw:17u00

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van de ontvangen informatie blijkt dat het gaat om De Gentse Busbeweging (o.a. Greenpeace Gent, GMF) en Bond Beter Leefmilieu organiseren een actie om het afschaffen van bushaltes aan te kaarten aan de hand van een kerkhof van bushaltes. Er zullen speeches zijn en entertainment.

Locatie:  Woodrow-Wilsonplein

Er worden een tent en tafels/stoelen geplaatst

Verwacht aantal deelnemers: 300 (mensen die bezig zijn met het klimaat)

Communicatie

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend. 

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie naar Stad Gent, p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent. 

Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be 

Meer informatie op http://www.raadvst-consetat.be , doorklikken naar ‘procedure’ > ‘bestuursrechtspraak’.

Mededeling
De Stad Gent behandelt uw persoonsgegevens met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ga voor meer informatie naar www.stad.gent en zoek op ‘Met respect voor uw privacy’.

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

De gevraagde toelating wordt verleend aan Gentse Busbeweging voor statische manifestatie 'Bushalte Kerkhof', mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 2.

Artikel 2

De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden die zijn opgenomen in deze toelating.

 Specifieke voorwaarden voor deze manifestatie:

 • Indien probleemgroepen zouden participeren of hij heeft hier weet van, dient hij ons hiervan op voorhand op de hoogte te brengen
 • Bij inbreuken op de openbare orde kan de burgemeester maatregelen opleggen en/of het evenement tijdelijk of definitief stopzetten. 
 • De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen voorleggen.
 • Deze toelating is geldig onder voorbehoud van toepasselijke regelgeving. 
 • Een vrije doorgangsruimte van 4 meter (6 meter in bochten) moet voorzien worden voor de hulp – en veiligheidsdiensten.
 • De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, dienen steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor hulp – en veiligheidsdiensten. Terzaken dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
 • De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.
 • De bepalingen van de ‘codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie’ zijn van toepassing op de activiteit in kwestie. 
 • De organisator dient zich te houden aan de bevelen en instructies van de politie.
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van voetzoekers, thunderflashes, of andere soorten knal- of rookbommen, noch mag er met om het even welk brandbaar materiaal vuur worden gestookt op de openbare weg. 
 • Maskerades en/of vermommingen – die identificaties bemoeilijken en/of onmogelijk maken - zijn niet toegelaten. 
 • Men mag op geen enkel moment in het bezit zijn van voorwerpen die kunnen gebruikt  worden of aanzien worden als wapen (stokken met nagels, scherpe voorwerpen te gebruiken als steekwapen (schroevendraaiers), voorwerpen te gebruiken als slagwapen  (hamer, knuppel).
 • Er mogen geen blokkades op de openbare weg worden opgericht.
 • Het openbaar vervoer moet STEEDS doorgang worden verleend.
 • Geen overdreven amplificatie van luidspreker(s) of megafoon(s).
 • Geen aanplakkingen, stickers, en dergelijke op de niet bij wet toegelaten plaatsen.
 • Bij het gebruik van spandoeken, pancartes, vlaggen en dergelijke meer mogen er geen haatdragende en/of rascistische slogans worden vermeld.
 • Noch schrifttelijk noch met daden mag men aanzetten tot enige vorm van geweld.
 • De voetgangers zullen NIET gehinderd worden.
 • Het voertuigenverkeer mag NIET gehinderd worden.
 • Prioritaire voertuigen MOETEN te allen tijde doorgang verleend worden.
 • De organisator verbindt zich er toe de openbare weg in dezelfde omstandigheden achter te laten als bij aanvang van de manifestatie. Zij zullen zelf instaan voor het verwijderen van alle vuilnis.
 • De zichtbaarheid op de verkeerssignalisatie mag niet belemmerd worden.
 • De nodige BA -verzekering dient te worden afgesloten.
 • Rekening houdend met de adviezen en de gestelde voorwaarden.

De wetgeving zal worden nageleefd, inzonderheid en in voorkomend geval:

 • het verkeersreglement;
 • het strafwetboek, inzonderheid art. 406 en 521;
 • voorwaarden gesteld door de hogere overheid;
De organisator is ervan op de hoogte en verbindt er zich toe, dat kleine, interne conflicten binnen de actie in eerste instantie worden benaderd door de eigen, interne ordedienst inherent aan de actie zelf.