Terug
Gepubliceerd op 28/03/2024

2024_BURG_01177 - Organisatie Voetbaltornooi Lamme Goden 2024 - 15 april 2024 - Goedkeuring

burgemeester
do 28/03/2024 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: do 28/03/2024 - 11:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Afwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester; Sofie Bracke, waarnemend burgemeester; Isabelle Heyndrickx

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2024_BURG_01177 - Organisatie Voetbaltornooi Lamme Goden 2024 - 15 april 2024 - Goedkeuring 2024_BURG_01177 - Organisatie Voetbaltornooi Lamme Goden 2024 - 15 april 2024 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;
 • De Nieuwe gemeentewet, artikelen 133 en 135, § 2, 3°;
 • Het politiereglement op de openbare rust en veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998, artikel 1, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De gecoördineerde Grondwet, artikel 26;
 • Het politiereglement op de openbare rust en veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 2 januari 2024 diende Studentenclub Lamme Goden een aanvraag in tot het bekomen van een toelating voor de organisatie van Voetbaltornooi Lamme Goden 2024, op 15 april 2024 van 08u30 tot 23u00.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van de ontvangen informatie blijkt dat het gaat om een minivoetbaltornooi voor studenten gevolgd door een fuif met DJ, eet- en drankgelegenheid welke doorgaat op het recreatiedomein Blaarmeersen gelegen Strandlaan 12 te Gent.  Het voetbaltornooi zal doorgaan op de voetbalterreinen C, D en E en loopt van 08u30 tot 17u.  Op het einde van parking Oost zal een site voor randanimatie voorzien worden welke door herras hekkens wordt afgesloten. Binnen deze site wordt een podium met DJ-booth, verschillende partytenten, een BBQ, 2 foodtrucks, een drankstand (tapwagen), een EHBO-post en een onthaal met tombola voorzien. Aan de buitenzijde van deze site wordt tevens sanitair voorzien.

Er zal bier en wijn geschonken worden. De BBQ is voorzien vanaf 18u.

Er is een hulppost voorzien door eigen hulpverleners.

Er zal security voorzien worden door R&T Security.

Er zal bewegwijzering worden aangebracht op de site van de Blaarmeersen.

Er zal elektronisch versterkte muziek gespeeld worden. Er werd een geluidsafwijking aangevraagd. De muziek zal om 22u00 stopgezet worden.

Er worden over de volledige dag 500 deelnemers en 2000 bezoekers verwacht. Er worden 52 ploegen verwacht met 6 tot 10 spelers per ploeg.

Deze bevoegde diensten gaven positief advies:

 • Brandweerzone Centrum

De adviezen zijn in bijlage gevoegd.

Communicatie

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend. 

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie naar Stad Gent, p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent. 

Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be 

Meer informatie op http://www.raadvst-consetat.be , doorklikken naar ‘procedure’ > ‘bestuursrechtspraak’.

 Mededeling
De Stad Gent behandelt uw persoonsgegevens met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ga voor meer informatie naar www.stad.gent en zoek op ‘Met respect voor uw privacy’.

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan Studentenclub Lamme Goden voor de organisatie van Voetbaltornooi Lamme Goden 2024, op 15 april 2024 van 08u30 tot 23u00 en mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 2.

Artikel 2

De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van voorwaarden die zijn opgenomen in deze toelating.

Specifieke voorwaarden voor dit evenement:

 • Bij inbreuken op de openbare orde kan de burgemeester maatregelen opleggen en/of het evenement tijdelijk of definitief stopzetten. 
 • De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen voorleggen.
 • Deze toelating is geldig onder voorbehoud toepasselijke regelgeving. 
 • De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, dienen steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor hulp – en veiligheidsdiensten. Terzake dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
 • De toegelaten publiekscapaciteit van de zaal/site mag niet overschreden worden. Zodra de voorziene capaciteit bereikt is dient de organisatie de site af te sluiten voor derden.
 • De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.
 • Overleg met en naleving van het advies van de brandweer in optiek van de passieve veiligheid (brand – en evacuatiepreventie) van het evenement. Veiligheidsvoorschriften en afspraken terzake dienen integraal nageleefd te worden. Brandweeradvies werd op 20 februari 2024 aan de organisatie doorgemaild.
 • Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit. 
 • De buurtbewoners dienen via mailing (te bussen door de organisator) op de hoogte te worden gesteld van het plaatsvinden van het evenement. Dit bericht dient naam en GSM-nummer te vermelden van de veiligheidscoördinator van de organisatie.
 • De bepalingen van de ‘codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie’ zijn van toepassing op de activiteit in kwestie. 
 • Men dient zich te houden aan het politiereglement op de openbare rust en de veiligheid (Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998).  Inzake het gebruik van elektronisch versterkte muziek dienen de nodige afspraken gemaakt te worden m.b.t. het gebruik van geluidsinstallaties op de openbare weg en dient de organisator een afwijking op de geldende geluidsnormen te bekomen. Hiervoor kan contact opgenomen met de Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent.
 • Indien van toepassing moet voldaan worden aan de regelgeving inzake SABAM en de billijke vergoeding.
 • Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikstort, lawaaihinder, parkeerhinder,… voor de buurt/omgeving van de betreffende locatie.
 • De organisatoren dienen hun medewerkers te briefen mbt het schenken van alcoholische dranken aan minderjarigen.
 • De organisator dient de wetgeving rond het schenken van alcoholische drank strikt na te leven.
 • Zich houden aan de wetgeving met betrekking tot slijterijen/schenken van gegiste dranken.
 • De organisator dient elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie van het evenement onmiddellijk ter kennis te brengen van de cel evenementenbeheer.
 • Gunstig advies van de beheerder van de eventlocatie is vereist.
 • Rekening houdend met de adviezen en de gestelde voorwaarden.

Bijlagen

 • EVE-2024-0014 Brandweeradvies Voetbaltornooi Lamme Goden.docx