Terug
Gepubliceerd op 28/03/2024

2024_BURG_01176 - Organisatie Lentefeest Chirojeugd Sint-Amandus Oostakker - 26 april 2024 tot en met 28 april 2024 - Goedkeuring

burgemeester
do 28/03/2024 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: do 28/03/2024 - 11:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Afwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester; Sofie Bracke, waarnemend burgemeester; Isabelle Heyndrickx

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2024_BURG_01176 - Organisatie Lentefeest Chirojeugd Sint-Amandus Oostakker - 26 april 2024 tot en met 28 april 2024 - Goedkeuring 2024_BURG_01176 - Organisatie Lentefeest Chirojeugd Sint-Amandus Oostakker - 26 april 2024 tot en met 28 april 2024 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;
 • De Nieuwe gemeentewet, artikelen 133 en 135, § 2, 3°;
 • Het politiereglement op de openbare rust en veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998, artikel 1, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De gecoördineerde Grondwet, artikel 26;
 • Het politiereglement op de openbare rust en veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 22 maart 2024 diende Chirojeugd Sint-Amandus Oostakker een aanvraag in tot het bekomen van een toelating voor de organisatie van Lentefeest Chirojeugd Sint-Amandus Oostakker, van 26 april 2024 om 20u tot 28 april 2024 om 20u.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van de ontvangen informatie blijkt dat het gaat om Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Chirojeugd Sint-Amandus Oostakker een Lentefeest. Op deze manier brengt Chirojeugd Sint-Amandus Oostakker wat geld in het laatje om de werking gedurende het jaar te financieren. Alle activiteiten gaan door op een weide, gelegen aan de Oude Veldstraat te Oostakker, grenzend aan het pad tussen de Veldstraat en de Rostijnestraat, vlakbij de gemeentegrens tussen Oostakker (Gent) en Lochristi.

Programma;
Vrijdag 26 april 2024
20u00: aanvang evenement
20u30- 22u30: stand-up comedy
22u30: coverband
22u30 - 03u00 Bar die openblijft

Zaterdag 27 april 2024
09u00 - 18u00 Krachtbaltornooi
21u00 – 04u00 Fuif ‘Reburn’
20u00 - 03u00 Cocktailbar

Zondag 28 April 2024
11u30 - 14u00 Barbecue
14u00 - 18u00 Speelstad
15u00 - 17u00 Chiro show


Volgend aantal bezoekers worden verwacht:
- Vrijdag 26 april 2024: 300 - 400 personen,
- Zaterdag 27 april 2024: 200 personen (krachtbaltornooi) en 1500 personen (Reburn),
- Zondag 28 April 2024: 800 personen.


Deze bevoegde diensten gaven positief advies:

 • Brandweerzone Centrum

De adviezen zijn in bijlage gevoegd.

Communicatie

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend. 

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie naar Stad Gent, p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent. 

Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be 

Meer informatie op http://www.raadvst-consetat.be , doorklikken naar ‘procedure’ > ‘bestuursrechtspraak’.

 Mededeling
De Stad Gent behandelt uw persoonsgegevens met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ga voor meer informatie naar www.stad.gent en zoek op ‘Met respect voor uw privacy’.

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan Chirojeugd Sint-Amandus Oostakker voor de organisatie van Lentefeest Chirojeugd Sint-Amandus Oostakker, van 26 april 2024 om 20u tot 28 april 2024 om 20u en mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 2.

Artikel 2

De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van voorwaarden die zijn opgenomen in deze toelating.

Specifieke voorwaarden voor dit evenement:

 • Bij inbreuken op de openbare orde kan de burgemeester maatregelen opleggen en/of het evenement tijdelijk of definitief stopzetten. 
 • De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen voorleggen.
 • Deze toelating is geldig onder voorbehoud toepasselijke regelgeving. 
 • Een vrije doorgangsruimte van 4 meter (6 meter in bochten) moet voorzien worden voor de hulp – en veiligheidsdiensten.
 • De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, dienen steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor hulp – en veiligheidsdiensten. Terzake dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
 • De toegelaten publiekscapaciteit van de zaal/site mag niet overschreden worden. Zodra de voorziene capaciteit bereikt is dient de organisatie de site af te sluiten voor derden.
 • De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.
 • Overleg met en naleving van het advies van de brandweer in optiek van de passieve veiligheid (brand – en evacuatiepreventie) van het evenement. Veiligheidsvoorschriften en afspraken terzake dienen integraal nageleefd te worden. Brandweeradvies werd op 28 maart 2024 aan de organisatie doorgemaild.
 • Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit. 
 • Zich houden aan het politiereglement op de private  inname van de openbare weg of het openbaar domein (goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 maart 1990).
 • Springkastelen en andere opblaasbare structuren dienen te voldoen aan de Europese veiligheidsnormen en dienen gekeurd en gecertificeerd te zijn volgens het “Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen” (EN 14960). De springkastelen en andere opblaasbare structuren dienen steeds onder direct toezicht van een verantwoordelijke te staan en alle vormen van springkastelen dienen voldoende verankerd te zijn om te weerstaan aan de heersende weersinvloeden.’
 • De opblaasbare structuren moeten worden geplaatst op een harde ondergrond met voldoende en aangepaste valmatten of op een valdempende ondergrond. De vrije ruimte rondom de opblaasbare structuur moet voldoende zijn en vrij van obstakels.
 • De verbindingen tussen verschillende modules opblaasbare structuren moeten geschikt zijn en veilig zodat zij tijdens gebruik niet onderling kunnen verschuiven en tussenruimte creëren.
 • De blazer mag niet binnen handbereik van de personen op de structuur zijn.
 • De opblaasbare structuur is opgesteld op een veilige locatie.
 • De instructies van de fabrikant over onder andere de installatie van de opblaasbare structuur, het minimaal aantal mensen voor toezicht, en de minimale grootte van de (binnen)ruimte voor de betreffende opblaasbare structuur, moet worden opgevolgd.
 • Zich houden aan het Koninklijk Besluit betreffende de veiligheid van speeltoestellen (KB 28 maart 2001) en het Koninklijk Besluit houdende reglementering van de organisatie van actieve ontspanningsevenementen (KB 25 april 2004).
 • De buurtbewoners dienen via mailing (te bussen door de organisator) op de hoogte te worden gesteld van het plaatsvinden van het evenement. Dit bericht dient naam en GSM-nummer te vermelden van de veiligheidscoördinator van de organisatie.
 • Indien tijdelijke bewegwijzering wordt aangebracht dient men een speciale toelating aan te vragen bij het Mobiliteitsbedrijf (mobiliteitsbedrijf@stad.gent)
 • De bepalingen van de ‘codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie’ zijn van toepassing op de activiteit in kwestie. 
 • Men dient zich te houden aan het politiereglement op de openbare rust en de veiligheid (Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998).  Inzake het gebruik van elektronisch versterkte muziek dienen de nodige afspraken gemaakt te worden m.b.t. het gebruik van geluidsinstallaties op de openbare weg en dient de organisator een afwijking op de geldende geluidsnormen te bekomen. Hiervoor kan contact opgenomen met de Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent.
 • Indien van toepassing moet voldaan worden aan de regelgeving inzake SABAM en de billijke vergoeding.
 • Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikstort, lawaaihinder, parkeerhinder,… voor de buurt/omgeving van de betreffende locatie.
 • Indien geen gebruik wordt gemaakt van een erkende bewakingsonderneming, dient een listing (met opgave van de vereiste identiteitsgegevens) van de in te zetten sfeerbeheerders (aantal volgens opgave in veiligheidsdossier organisator) uiterlijk tien dagen voor aanvang event  te worden overgemaakt aan de cel private veiligheid van de politiezone Gent (PZ.Gent.DOOB.PrivateVeiligheid@police.belgium.eu)
 • Indien uw VZW geen gebruik maakt van het uitzonderingsregime zoals vermeld in de wet private veiligheid, dient een listing (met opgave van de vereiste identiteitsgegevens) van de in te zetten sfeerbeheerders (aantal volgens opgave in veiligheidsdossier organisator) uiterlijk tien dagen voor aanvang van het evenement te worden overgemaakt aan de cel private veiligheid van de Politiezone Gent (PZ.Gent.DOOB. PrivateVeiligheid@police.belgium.eu).
 • De organisator dient zich te houden aan de bevelen en instructies van de politie.
 • De organisatoren dienen hun medewerkers te briefen mbt het schenken van alcoholische dranken aan minderjarigen.
 • De organisator dient de wetgeving rond het schenken van alcoholische drank strikt na te leven.
 • Zich houden aan de wetgeving met betrekking tot slijterijen/schenken van gegiste dranken.
 • Behoudens speciale machtiging van het college van burgemeester en schepenen, is het verboden sterke dranken te verkopen voor gebruik ter plaatse in occasionele drankgelegenheden geopend op plaatsen waar openbare manifestaties plaats vinden zoals sportieve, politieke en culturele manifestaties (wet 28 december 1983). 
 • Met occasioneel wordt bedoeld:
 1. het betreft een gebeurtenis van voorbijgaande aard, die maximaal tienmaal per jaar wordt georganiseerd en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen doorgaat. 
 2. Deze activiteit georganiseerd wordt door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging. 
 3. Tentoonstellingen en jaarbeurzen zijn altijd een occasionele drankgelegenheid, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant
 • Indien u alcoholische dranken wenst te serveren maar niet voldoet aan de voorwaarden van een occasionele drankgelegenheid dan dient u in het bezit te zijn van een reguliere drankvergunning (vaste locatie) of een vergunning reizende drankgelegenheid (verplaatsbare bar).
 • De organisator dient elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie van het evenement onmiddellijk ter kennis te brengen van de cel evenementenbeheer.
 • Gunstig advies van de beheerder van de eventlocatie is vereist.
 • Rekening houdend met de adviezen en de gestelde voorwaarden.

Bijlagen

 • 023077.009 RE vraag advies evenement Lentefeest 2024 - 2642024 - 28042024.msg
 • Veiligheidsdossier lentefeest 24.docx