Terug
Gepubliceerd op 28/02/2024

2024_BURG_00723 - Toelating voor de organisatie van een hengelwedstrijd - Watersportbaan 9000 Gent - Colmic Vissers - 04/05/2024 - Goedkeuring

burgemeester
wo 28/02/2024 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: wo 28/02/2024 - 10:57
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Afwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester; Sofie Bracke, waarnemend burgemeester; Isabelle Heyndrickx

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2024_BURG_00723 - Toelating voor de organisatie van een hengelwedstrijd - Watersportbaan 9000 Gent - Colmic Vissers - 04/05/2024 - Goedkeuring 2024_BURG_00723 - Toelating voor de organisatie van een hengelwedstrijd - Watersportbaan 9000 Gent - Colmic Vissers - 04/05/2024 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet, artikel 135;
 • Het politiereglement op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen d.d. 19  november 1990, artikel 31.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Nieuwe Gemeentewet, artikel 135;
 • Het politiereglement op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen d.d. 19  november 1990.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Colmic Vissers diende op 04/02/2024 een aanvraag in voor de organisatie van een hengelwedstrijd op de Watersportbaan in Gent op 04/05/2024 van 8u tot 18u.  

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor de organisatie van hengelwedstrijden op de Watersportbaan is de toestemming van de burgemeester vereist.

De toelating zal aan de organisator worden betekend.

Communicatie

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoordineerde wetten op de Raad van State wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend.

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie naar Stad Gent, p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent.

Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be

Meer informatie op http://www.raadvst-consetat.be , doorklikken naar 'procedure' > 'bestuursrechtspraak'.

Mededeling

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorziet het recht van toegang van de opgenomen persoonsgegevens.

U heeft hierdoor het recht inzage te vragen van de U betreffende persoonlijke gegevens die in een verwerking zijn opgenomen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kunt U de verbetering of de verwijdering ervan vragen.

Activiteit

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan Colmic Vissers om, mits naleving van de volgende voorwaarden, gebruik te maken van de Watersportbaan in Gent voor de organisatie van een hengelwedstrijd op 04/05/2024 van 8u tot 18u 

VOORWAARDEN VAN DE CEL EVENEMENTENBEHEER VAN DE POLITIE

Algemeen veiligheidsaspect

 • Een vrije doorgangsruimte voor de hulp- en veiligheidsdiensten voorzien van 4 meter, in bochten betreft dit 6 meter. De vrije doorgang van 4 meter dient te allen tijde gegarandeerd te worden.
 • Verder dient de site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor de hulp- en veiligheidsdiensten, zodanig dat een eventuele hulpverlening op een snelle en efficiënte wijze kan uitgevoerd worden. Terzake dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
 • Bij de inname van de openbare weg (trottoir/plein) mag geen hinder of gevaar veroorzaakt worden voor de voetgangers, passanten, andere weggebruikers en het openbaar vervoer.
 • Verzekeringen met dekking voor objectieve aansprakelijkheid en burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
 • Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit.

Overlast

 • Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikstorten (achterlaten van (vloei)stoffen/afval), lawaaihinder, parkeerhinder, enz. voor de buurt/omgeving van de betreffende locatie.

Opmerkingen

 • Inzake openbare orde is er geen bezwaar.
 • De organisatoren dienen elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie onmiddellijk ter kennis brengen van de cel openbare orde.

Bijlagen