Terug
Gepubliceerd op 28/02/2024

2024_BURG_00779 - We Are All Ears - goedkeuring

burgemeester
wo 28/02/2024 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: wo 28/02/2024 - 10:57
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Afwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester; Sofie Bracke, waarnemend burgemeester; Isabelle Heyndrickx

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2024_BURG_00779 - We Are All Ears - goedkeuring 2024_BURG_00779 - We Are All Ears - goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

• Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 133 en 135, §2;
• Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 en latere wijzigingen, artikel 1 en 2;
• Gunstig advies van de bevoegde veiligheidsdiensten;

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 23 februari 2024 ontving ik de aanvraag van We Are All Ears tot het bekomen van een toelating voor de organisatie van een persmoment Luisterinvasie We Are All Ears x Gent, op 3 maart 2024 van 14u tot 17u30.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van de ontvangen informatie blijkt dat het gaat om een persmoment met betrekking tot het initiatief "Luisterinvasie We Are All Ears".

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan We Are All Ears tot organisatie van Luisterinvasie "We Are All Ears" op 3 maart 2024 van 14u tot 17u30, mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 2.

Artikel 2
Algemene voorwaarden
•De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van voorwaarden die zijn opgenomen in deze toelating.
•Bij inbreuken op de openbare orde kan de burgemeester maatregelen opleggen en/of het evenement tijdelijk of definitief stopzetten.
•De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen voorleggen.
•Deze toelating is geldig onder voorbehoud toepasselijke regelgeving.
•Een vrije doorgangsruimte van 4 meter (6 meter in bochten) moet voorzien worden voor de hulp – en veiligheidsdiensten.
•De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, dienen steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor hulp – en veiligheidsdiensten. Terzake dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
•Bij de inname van de openbare weg (trottoir/plein) mag geen hinder of gevaar veroorzaakt worden voor de voetgangers, passanten, andere weggebruikers en het openbaar vervoer. Er dient te allen tijde een vrije doorgang van 1.20 meter gegarandeerd worden, tenzij andere afspraken.
•Maskerades en/of vermommingen – die identificaties bemoeilijken en/of onmogelijk maken - zijn niet toegelaten.
•Er mogen geen blokkades op de openbare weg worden opgericht.
•Het openbaar vervoer moet STEEDS doorgang worden verleend.
•Geen overdreven amplificatie van luidspreker(s) of megafoon(s).
•Geen aanplakkingen, stickers, en dergelijke op de niet bij wet toegelaten plaatsen.
•Bij het gebruik van spandoeken, pancartes, vlaggen en dergelijke meer mogen er geen haatdragende en/of rascistische slogans worden vermeld.
•Noch schriftelijk noch met daden mag men aanzetten tot enige vorm van geweld.
•De voetgangers zullen NIET gehinderd worden.
•Het voertuigenverkeer mag NIET gehinderd worden.
•Prioritaire voertuigen MOETEN te allen tijde doorgang verleend worden.
•De organisator verbindt zich er toe de openbare weg in dezelfde omstandigheden achter te laten als bij aanvang van de manifestatie.
•Zij zullen zelf instaan voor het verwijderen van alle vuilnis.
•De zichtbaarheid op de verkeerssignalisatie mag niet belemmerd worden.
•De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.
•Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit.
•Zich houden aan het politiereglement op de private ingebruikneming van de openbare weg (goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 maart 1990, laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 20 december 2021) .
•Indien tijdelijke bewegwijzering wordt aangebracht dient men een speciale toelating aan te vragen bij het Mobiliteitsbedrijf (mobiliteitsbedrijf@stad.gent)
•De bepalingen van de ‘codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie’ zijn van toepassing op de activiteit in kwestie.
•Men dient zich te houden aan het politiereglement op de openbare rust en veiligheid (Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 23 mei 2022). Inzake het gebruik van elektronisch versterkte muziek dienen de nodige afspraken gemaakt te worden m.b.t. het gebruik van geluidsinstallaties op de openbare weg en dient de organisator een afwijking op de geldende geluidsnormen te bekomen. Hiervoor kan contact opgenomen met de Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent.
•Indien van toepassing moet voldaan worden aan de regelgeving inzake SABAM en de billijke vergoeding.
•Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikstort, lawaaihinder, parkeerhinder,… voor de buurt/omgeving van de betreffende locatie.
•Voor het uitdelen van flyers op de openbare weg moet je belasting betalen. Dien het aangifteformulier (schriftelijk of online) ten laatste 5 werkdagen vóór de bedeling in bij de Dienst Belastingen. De minimum belasting bedraagt 38 euro en is verder afhankelijk van de hoeveelheid flyers die je wilt verspreiden.
Voor het uitdelen van flyers op het openbaar domein is geen specifieke toelating nodig van de Stad Gent mits voldaan wordt aan 2 voorwaarden:
•Opruimplicht binnen een straal van 100 meter
•In de hand geven (dus niet achterlaten op auto's)
Flyeren vanuit een verdeelstand
Indien de verdeling gepaard gaat met een inname van openbaar domein (door het plaatsen van een wagen, een verdeelstand,…), moet je naast bovenstaande aangifte bij de Dienst belastingen ook minstens 3 weken vóór de geplande inname via een formulier een vergunning aanvragen bij de Afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR). Als deze wordt goedgekeurd, dient het document ook als aangifte voor de Dienst belastingen. Je betaalt dus belasting voor het verspreiden van het drukwerk en voor de inname van openbaar domein, tenzij je een erkende studentenvereniging of jeugdvereniging bent bij de Stad Gent, dan wordt je vrijgesteld van de belasting voor inname openbare weg.
Ook hier geldt: opruimplicht binnen een straal van 100 meter en flyers in de hand geven (dus niet achterlaten op auto's).
Uitdelen van stalen
Het uitdelen van stalen is verboden op het grondgebied van Gent, tenzij dit georganiseerd wordt in het kader van een evenement (dat vergund is door de stad) en mits naleving van de opruimplicht en het in de hand geven. Wij verwijzen naar het politiereglement op de reinheid en de gezondheid in de gemeente art. 1 quinquies (goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 september 1998 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 27 juni 2023).
•De organisator dient zich te houden aan de bevelen en instructies van de politie.
•De organisator dient elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie van het evenement onmiddellijk ter kennis te brengen van de cel evenementenbeheer.
•De organisator is ervan op de hoogte en verbindt er zich toe, dat kleine, interne conflicten binnen de actie in eerste instantie worden benaderd door de eigen, interne ordedienst inherent aan de actie zelf;Bijlagen

  • Persevenement We Are All Ears.pdf