Terug
Gepubliceerd op 28/02/2024

2024_BURG_00781 - Fluowandeling – slotevent fluoproject - goedkeuring

burgemeester
wo 28/02/2024 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: wo 28/02/2024 - 10:57
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Afwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester; Sofie Bracke, waarnemend burgemeester; Isabelle Heyndrickx

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2024_BURG_00781 - Fluowandeling – slotevent fluoproject - goedkeuring 2024_BURG_00781 - Fluowandeling – slotevent fluoproject - goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

• Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 133 en 135, §2;
• Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 en latere wijzigingen, artikel 1 en 2;
• Gunstig advies van de bevoegde veiligheidsdiensten;

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 28/01/2024 ontving ik de aanvraag van Vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege tot het bekomen van een toelating voor de organisatie van Fluowandeling – slotevent fluoproject, op 07/03/2024 van 08u45 tot 12u00.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van de ontvangen informatie blijkt dat het gaat om een wandeling naar aanleiding van het slotevent van het fluoproject van de Vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege gelegen Langestraat 70 te Gent. Men zal met alle leerlingen van de school (350 leerlingen) stappen van de Zuidstraat naar de Gentbrugse Meersen en terug. Men wenst hierbij het belang van het dragen van fluo in het verkeer te benadrukken.

In het stappen van de school naar de Gentbrugse Meersen zal men dit in groep doen met de volledige school. Hierbij zal het voetpad gevolgd worden. Er zal tevens politiebegeleiding voorzien worden.
Bij het terug stappen van de Gentbrugse Meersen naar de school zal men per klas apart stappen. Hierbij is dan geen politiebegeleiding meer nodig.

Volgende route van de school naar de Gentbrugse Meersen zal afgelegd worden:
Zuidstraat – Prosper Vincentstraat - Hovenierstraat – Brusselse Steenweg – M. Sabbestraat – Oude Brusselsesteenweg – Bernheimlaan – Robert Rinskopflaan – Hippoliet Persoonstraat - Braemkasteellaan

Er worden 350 leerlingen en 25 leerkrachten verwacht.

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan Vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege tot organisatie van Fluowandeling – slotevent fluoproject, dit op 07/03/2024 van 08u45 tot 12u00 en mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 2.

Artikel 2
Algemene voorwaarden
• De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van voorwaarden die zijn opgenomen in deze toelating.
• Bij inbreuken op de openbare orde kan de burgemeester maatregelen opleggen en/of het evenement tijdelijk of definitief stopzetten.
• De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen voorleggen.
• Deze toelating is geldig onder voorbehoud toepasselijke regelgeving.
• Een vrije doorgangsruimte van 4 meter (6 meter in bochten) moet voorzien worden voor de hulp – en veiligheidsdiensten.
• Het openbaar vervoer moet STEEDS doorgang worden verleend.
• Er mogen in de stoet geen levende dieren gebruikt worden.
• De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.
• Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit.
• Indien tijdelijke bewegwijzering wordt aangebracht dient men een speciale toelating aan te vragen bij het Mobiliteitsbedrijf (mobiliteitsbedrijf@stad.gent)
• De bepalingen van de ‘codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie’ zijn van toepassing op de activiteit in kwestie.
• Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikstort, lawaaihinder, parkeerhinder,… voor de buurt/omgeving van de betreffende locatie.
• De organisator dient zich te houden aan de bevelen en instructies van de politie.
• De organisator dient zich te houden aan het algemeen verkeersreglement.
• De organisator dient elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie van het evenement onmiddellijk ter kennis te brengen van de cel evenementenbeheer.

Bijzondere voorwaarden:
Specifiek voor dit evenement dient de organisatie te voldoen aan volgende voorwaarden: De organisatie dient zelf te voorzien in voldoende begeleiders (7-tal). Deze dienen drager te zijn van een fluohesje en ervoor te zorgen dat de stoet goed aaneensluit. De stoet dient het voetpad te volgen.