Terug
Gepubliceerd op 13/03/2024

2024_BURG_00975 - Tijdelijke delegatie aan schepenen tot ondertekening van administratieve documenten namens Stad en OCMW Gent - Goedkeuring

burgemeester
wo 13/03/2024 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: wo 13/03/2024 - 11:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Afwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester; Sofie Bracke, waarnemend burgemeester; Isabelle Heyndrickx

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2024_BURG_00975 - Tijdelijke delegatie aan schepenen tot ondertekening van administratieve documenten namens Stad en OCMW Gent - Goedkeuring 2024_BURG_00975 - Tijdelijke delegatie aan schepenen tot ondertekening van administratieve documenten namens Stad en OCMW Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 280.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 279 en 280.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Artikel 279, ยง 2 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau, en de briefwisseling van de gemeente/OCMW worden ondertekend door de burgemeester/voorzitter van het vast bureau. Deze bevoegdheid kan overeenkomstig artikel 280 van hetzelfde decreet worden overgedragen aan een of meer leden van het college van burgemeester en schepenen en vast bureau.

De burgemeester/voorzitter van het vast bureau heeft een permanente delegatie tot ondertekening van administratieve stukken namens Stad Gent en OCMW Gent verleend aan de leden van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau op basis van de door het college van burgemeester en schepenen/vast bureau vastgestelde interne bevoegdheidsverdeling. Besluitvorming hierrond dateert van 3 januari 2019, 24 januari 2019, 15 december 2020 en 3 januari 2022.

Hierdoor kunnen de schepenen de reglementen, verordeningen, beslissingen, akten, en briefwisseling van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, namens de Stad en OCMW Gent, ondertekenen. En dit elk voor hun toegewezen bevoegdheden tot het einde van hun mandaat.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Schepen Tine Heyse kan van 11 maart 2024 tot en met 29 maart 2024 de ondertekening niet op zich nemen. Om de continuïteit van de ondertekening te kunnen waarborgen moet een tijdelijke delegatie worden gegeven aan een ander lid van het college.

Schepen Tine Heyse zal van 1 april 2024 tot en met 5 april 2024 afwezig zijn. Om de continuïteit van de ondertekening te kunnen waarborgen moet een tijdelijke delegatie worden gegeven aan een ander lid van het college.

Communicatie

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoordineerde wetten op de Raad van State wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend.

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie naar Stad Gent, p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent.

Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be

Meer informatie op http://www.raadvst-consetat.be , doorklikken naar 'procedure' > 'bestuursrechtspraak'.

Mededeling

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorziet het recht van toegang van de opgenomen persoonsgegevens.

U heeft hierdoor het recht inzage te vragen van de U betreffende persoonlijke gegevens die in een verwerking zijn opgenomen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kunt U de verbetering of de verwijdering ervan vragen.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Zijn bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW behorende tot de bevoegdheid van schepen Tine Heyse, m.n.: milieu: omgevingsvergunning, lucht, geluid, milieutoezicht, MER, circulaire economie, bodem; klimaat en energie; wonen en woontoezicht; landbouw en voeding; dierenwelzijn; te delegeren van 11 maart 2024 tot en met 15 maart 2024 aan schepen Evita Willaert.

Artikel 2

Zijn bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW behorende tot de bevoegdheid van schepen Tine Heyse, m.n.: milieu: omgevingsvergunning, lucht, geluid, milieutoezicht, MER, circulaire economie, bodem; klimaat en energie; wonen en woontoezicht; landbouw en voeding; dierenwelzijn; te delegeren van 18 maart 2024 tot en met 29 maart 2024 aan schepen Filip Watteeuw.

Artikel 3

Zijn bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW behorende tot de bevoegdheid van schepen Tine Heyse, m.n.: milieu: omgevingsvergunning, lucht, geluid, milieutoezicht, MER, circulaire economie, bodem; klimaat en energie; wonen en woontoezicht; landbouw en voeding; dierenwelzijn; tijdens de afwezigheid van 1 april 2024 tot en met 5 april 2024 te delegeren aan schepen Hafsa El-Bazioui.