Terug
Gepubliceerd op 04/03/2024

2024_BURG_00850 - Een Bizondere Spaghettiavond - goedkeuring

burgemeester
ma 04/03/2024 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: ma 04/03/2024 - 11:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Afwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester; Sofie Bracke, waarnemend burgemeester; Isabelle Heyndrickx

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2024_BURG_00850 - Een Bizondere Spaghettiavond - goedkeuring 2024_BURG_00850 - Een Bizondere Spaghettiavond - goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

• Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 133 en 135, §2;
• Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 en latere wijzigingen, artikel 1 en 2;
• Gunstig advies van de bevoegde veiligheidsdiensten;

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 23/01/2024 ontving ik de aanvraag van Bizon vzw tot het bekomen van een toelating voor de organisatie van Een Bizondere Spaghettiavond, van 16/03/2024 om 18u30 tot 17/03/2024 om 02u00.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van de ontvangen informatie blijkt dat het gaat om een spaghettiavond ten voordele van de werking van Bizon vzw , dit om ervoor te zorgen dat men in 2024 ook heel wat leuke kampen kan organiseren. De spaghettiavond zal doorgaan in het JOC Gentbrugge gelegen Claragoed 1 te Gent.

Op de binnenkoer van het JOC Gentbrugge zal een legertent worden opgezet. Deze tent bestaat uit 2 elementen: één van 6m en één van 8m lang. Daarnaast wordt er ook een springkasteel voorzien van 4m op 5m. Dit samen zorgt ervoor dat ongeveer de helft van het binnenplein zal worden ingenomen. Er zal een eet/drankstand voorzien worden.

Er zal bier en wijn geschonken worden.

Er zal elektronisch versterkte muziek gespeeld worden.

Er worden 100 aanwezigen verwacht.Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan Bizon vzw tot organisatie van Een Bizondere Spaghettiavond, dit van 16/03/2024 om 18u30 tot 17/03/2024 om 02u00 en mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 2.

Artikel 2
Algemene voorwaarden
• De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van voorwaarden die zijn opgenomen in deze toelating.
• Bij inbreuken op de openbare orde kan de burgemeester maatregelen opleggen en/of het evenement tijdelijk of definitief stopzetten.
• De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen voorleggen.
• Deze toelating is geldig onder voorbehoud toepasselijke regelgeving.
• De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, dienen steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor hulp – en veiligheidsdiensten. Terzake dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
• De toegelaten publiekscapaciteit van de zaal/site mag niet overschreden worden. Van zodra de voorziene capaciteit bereikt is dient de organisatie de site af te sluiten voor derden.
• De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.
• Overleg met en naleving van het advies van de brandweer in optiek van de passieve veiligheid (brand – en evacuatiepreventie) van het evenement. Veiligheidsvoorschriften en afspraken terzake dienen integraal nageleefd te worden. Brandweeradvies werd op 20/02/2024 aan de organisatie doorgemaild.
• Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit.
• Springkastelen dienen te voldoen aan de Europese veiligheidsnormen en dienen gekeurd en gecertificeerd te zijn volgens het “Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen” (EN 14960). Springkastelen dienen steeds onder direct toezicht van een verantwoordelijke te staan en alle vormen van springkastelen dienen voldoende verankerd te zijn om te weerstaan aan de heersende weersinvloeden.’
• De buurtbewoners dienen via mailing (te bussen door de organisator) op de hoogte te worden gesteld van het plaatsvinden van het evenement. Dit bericht dient naam en GSM-nummer te vermelden van de veiligheidscoördinator van de organisatie.
• De bepalingen van de ‘codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie’ zijn van toepassing op de activiteit in kwestie.
• Men dient zich te houden aan het politiereglement op de openbare rust en veiligheid (Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 23 mei 2022). Inzake het gebruik van elektronisch versterkte muziek dienen de nodige afspraken gemaakt te worden m.b.t. het gebruik van geluidsinstallaties op de openbare weg en dient de organisator een afwijking op de geldende geluidsnormen te bekomen. Hiervoor kan contact opgenomen met de Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent.
• Indien van toepassing moet voldaan worden aan de regelgeving inzake SABAM en de billijke vergoeding.
• Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikstort, lawaaihinder, parkeerhinder,… voor de buurt/omgeving van de betreffende locatie.
• De organisatoren dienen hun medewerkers te briefen mbt het schenken van alcoholische dranken aan minderjarigen.
• De organisator dient de wetgeving rond het schenken van alcoholische drank strikt na te leven.
• Zich houden aan de wetgeving met betrekking tot slijterijen/schenken van gegiste dranken.
• De organisator dient elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie van het evenement onmiddellijk ter kennis te brengen van de cel evenementenbeheer.