Terug
Gepubliceerd op 06/03/2024

2024_BURG_00899 - Shake out run - goedkeuring

burgemeester
wo 06/03/2024 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: wo 06/03/2024 - 11:21
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Afwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester; Sofie Bracke, waarnemend burgemeester; Isabelle Heyndrickx

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2024_BURG_00899 - Shake out run - goedkeuring 2024_BURG_00899 - Shake out run - goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

• Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 133 en 135, §2;
• Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 en latere wijzigingen, artikel 1 en 2;
• Gunstig advies van de bevoegde veiligheidsdiensten;

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 05/03/2024 ontving ik de aanvraag van Ghent Running Crew tot het bekomen van een toelating voor de organisatie van Shake out run, op 23/03/2024 van 10u00 tot 10u30.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van de ontvangen informatie blijkt dat het gaat om een gratis ‘social run’ in het kader van de Sofico Marathon welke doorgaat op zaterdag 23/03 om 10u. De start en aankomst is voorzien bij GRIT Studio gelegen Stapelplein 70/003 te Gent.

Het is een groepsloop van 5km doorheen de stad waarbij de groep als één geheel samen loopt. De route duurt ongeveer een half uur. Men voorziet een route-/wegkapitein voor en achteraan de groep. Verder zal er minstens één fietser met fluovest meefietsen als begeleider bij oversteekplaatsen. Men zal zich houden aan het verkeersreglement.

Parcours (zie ook plan in bijlage):
Start Stapelplein - Bataviabrug - Schipperskaai - Matadibrug - Handelsdokkaai - Kraankindersstraat - Kongostraat - Baudelokaai - Sint-Joriskaai - Nieuwbrugkaai - Oude Beestenmarkt - Bisdomkaai - Nederpolder - Hoogpoort - Botermarkt - Emile Braunplein - Cataloniëstraat - Sint-Michielshelling - Korenlei - Jan Breydelstraat - Burgstraat - Rekelingestraat - Kraanlei - Zuivelbrugstraat - Meerseniersstraat - Vrijdagmarkt - Waaistraat - Edward Anseeleplein - Speldenstraat - Goudstraat - Minnemeers - Kongostraat - Kraankindersstraat - Handelsdokkaai - Einde Stapelplein.

Er worden 50 deelnemers verwacht. Iedereen kan deelnemen, dus afhankelijk van de opkomst.

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan Ghent Running Crew tot organisatie van Shake out run, dit op 23/03/2024 van 10u00 tot 10u30 en mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 2.

Artikel 2
Algemene voorwaarden
• De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van voorwaarden die zijn opgenomen in deze toelating.
• Bij inbreuken op de openbare orde kan de burgemeester maatregelen opleggen en/of het evenement tijdelijk of definitief stopzetten.
• De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen voorleggen.
• Deze toelating is geldig onder voorbehoud toepasselijke regelgeving.
• Het openbaar vervoer moet STEEDS doorgang worden verleend.
• De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.
• Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit.
• Indien tijdelijke bewegwijzering wordt aangebracht dient men een speciale toelating aan te vragen bij het Mobiliteitsbedrijf (mobiliteitsbedrijf@stad.gent)
• De bepalingen van de ‘codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie’ zijn van toepassing op de activiteit in kwestie.
• Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikstort, lawaaihinder, parkeerhinder,… voor de buurt/omgeving van de betreffende locatie.
• De organisator dient zich te houden aan de bevelen en instructies van de politie.
• De organisator dient elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie van het evenement onmiddellijk ter kennis te brengen van de cel evenementenbeheer.
• De deelnemers dienen zich te houden aan het algemeen verkeersreglement. Er dient gelopen te worden op het voetpad.