Terug
Gepubliceerd op 06/03/2024

2024_BURG_00901 - Vinkenzetting - goedkeuring

burgemeester
wo 06/03/2024 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: wo 06/03/2024 - 11:21
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Afwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester; Sofie Bracke, waarnemend burgemeester; Isabelle Heyndrickx

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2024_BURG_00901 - Vinkenzetting - goedkeuring 2024_BURG_00901 - Vinkenzetting - goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

• Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 133 en 135, §2;
• Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 en latere wijzigingen, artikel 1 en 2;
• Gunstig advies van de bevoegde veiligheidsdiensten;

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 04/12/2023 ontving ik de aanvraag van De Lindezanger tot het bekomen van een toelating voor de organisatie van Vinkenzetting, van 05/04/2024 om 09u00 tot 15/07/2024 om 20u00.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van de ontvangen informatie blijkt dat het gaat om de jaarlijkse vinkenzettingen welke doorgaan op het American Footballveld gelegen Borluutstraat 21 te Gent en dit op diverse data. De spelers zullen telkens plaatsnemen om de 2,40m van elkaar. Verder wordt er geen infrastructuur opgesteld.

De vinkenzettingen gaan door van 05/04/2024 tot en met 15/07/2024 en vinden wekelijks plaats op volgende dagen:
- Maandag van 19u tot 20u
- Vrijdag van 09u tot 10u

Er worden per zetting 30 deelnemers verwacht.

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan De Lindezanger tot organisatie van Vinkenzetting, dit van 05/04/2024 om 09u00 tot 15/07/2024 om 20u00 en mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 2.

Artikel 2
Algemene voorwaarden
• De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden die zijn opgenomen in deze toelating.
• Bij inbreuken op de openbare orde kan de burgemeester maatregelen opleggen en/of het evenement tijdelijk of definitief stopzetten.
• De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen voorleggen.
• Deze toelating is geldig onder voorbehoud van toepasselijke regelgeving.
• De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, dienen steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor hulp – en veiligheidsdiensten. Terzake dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
• De organisatie dient zich te houden aan de vingerende wetgeving en de wetgeving omtrent dierenwelzijn (wet van 14.08.1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren).
• De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.
• Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit.
• De bepalingen van de ‘codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie’ zijn van toepassing op de activiteit in kwestie.
• Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikstort, lawaaihinder, parkeerhinder,… voor de buurt/omgeving van de betreffende locatie.
• De organisator dient elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie van het evenement onmiddellijk ter kennis te brengen van de cel evenementenbeheer.