Terug
Gepubliceerd op 25/03/2024

2024_BURG_01124 - Organisatie Facts Spring 2024 - 6 april 2024 tot 7 april 2024 - Goedkeuring

burgemeester
ma 25/03/2024 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: ma 25/03/2024 - 11:27
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Afwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester; Sofie Bracke, waarnemend burgemeester; Isabelle Heyndrickx

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2024_BURG_01124 - Organisatie Facts Spring 2024 - 6 april 2024 tot 7 april 2024 - Goedkeuring 2024_BURG_01124 - Organisatie Facts Spring 2024 - 6 april 2024 tot 7 april 2024 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;
 • De Nieuwe gemeentewet, artikelen 133 en 135, § 2, 3°;
 • Het politiereglement op de openbare rust en veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998, artikel 1, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De gecoördineerde Grondwet, artikel 26;
 • Het politiereglement op de openbare rust en veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 7 maart 2024 diende Easyfairs Belgium NV een aanvraag in tot het bekomen van een toelating voor de organisatie van Facts Spring 2024, van 6 april 2024 om 9 uur tot 7 april 2024 om 17 uur.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van de ontvangen informatie blijkt dat het gaat om een jaarlijkse conventie voor comics, anime, cosplay, sciencefiction, videogames, bordspellen, fantasierijke films en tv-series. Dit gaat door in alle hallen (1 tem 8) van Flanders Expo gelegen Maaltekouter 1 B te Gent en dit op zaterdag 6 april van 10u tot 19u en op zondag 7 april van 10u tot 17u (VIP-entry elke dag vanaf 09u00). Verder is er op zaterdag 6 april een extra show in hal 2 ‘Mosselen om half 2’ van 20u00 tot 22u00.

De inkom en ticketcontrole wordt voorzien in hal 3. Verder worden de standen van alle standhouders opgesteld. Buiten zal er op de binnenkoer van T4 catering door Gregory Haeck (frituur) voorzien worden. 

Er worden 30.000 bezoekers verwacht verspreid over de twee dagen (waarvan 45% verkleed).

De organisatie voorziet in verschillende cateringpunten in de hallen.

Er zal elektronisch versterkte geluid gespeeld worden (indoor).

Er is security van de firma Group 4S. 

Verder is er ook een hulppost van het Rode Kruis Vlaanderen aanwezig.

Communicatie

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend. 

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie naar Stad Gent, p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent. 

Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be 

Meer informatie op http://www.raadvst-consetat.be , doorklikken naar ‘procedure’ > ‘bestuursrechtspraak’.

 Mededeling

De Stad Gent behandelt uw persoonsgegevens met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ga voor meer informatie naar www.stad.gent en zoek op ‘Met respect voor uw privacy’.

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan Easyfairs Belgium NV voor de organisatie van Facts Spring 2024, dit van 6 april 2024 om 09u00 tot 7 april 2024 om 17 uur en mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 2.

Artikel 2

De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van voorwaarden die zijn opgenomen in deze toelating.

Specifieke voorwaarden voor dit evenement:

 • Bij inbreuken op de openbare orde kan de burgemeester maatregelen opleggen en/of het evenement tijdelijk of definitief stopzetten. 
 • De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen voorleggen.
 • Deze toelating is geldig onder voorbehoud toepasselijke regelgeving.
 • De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, dienen steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor hulp – en veiligheidsdiensten. Terzake dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
 • De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.
 • Overleg met en naleving van het advies van de brandweer in optiek van de passieve veiligheid (brand – en evacuatiepreventie) van het evenement. Veiligheidsvoorschriften en afspraken terzake dienen integraal nageleefd te worden.
 • Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit. 
 • Springkastelen dienen te voldoen aan de Europese veiligheidsnormen en dienen gekeurd en gecertificeerd te zijn volgens het “Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen” (EN 14960).  Springkastelen dienen steeds onder direct toezicht van een verantwoordelijke te staan en alle vormen van springkastelen dienen voldoende verankerd te zijn om te weerstaan aan de heersende weersinvloeden.’
 • Door de burgemeester wordt aangaande de identificeerbaarheid een uitzondering op artikel 31 politiereglement op de openbare rust en de veiligheid (goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998) toegestaan gedurende Facts Spring op 6 april van 9u tot 19u en op zondag 7 april van 9u tot 17u.
 • De buurtbewoners dienen via mailing (te bussen door de organisator) op de hoogte te worden gesteld van het plaatsvinden van het evenement. Dit bericht dient naam en GSM-nummer te vermelden van de veiligheidscoördinator van de organisatie.
 • De bepalingen van de ‘codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie’ zijn van toepassing op de activiteit in kwestie. 
 • Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikstort, lawaaihinder, parkeerhinder,… voor de buurt/omgeving van de betreffende locatie.
 • De organisatoren dienen hun medewerkers te briefen mbt het schenken van alcoholische dranken aan minderjarigen.
 • De organisator dient de wetgeving rond het schenken van alcoholische drank strikt na te leven.
 • Zich houden aan de wetgeving met betrekking tot slijterijen/schenken van gegiste dranken.
 • Behoudens speciale machtiging van het college van burgemeester en schepenen, is het verboden sterke dranken te verkopen voor gebruik ter plaatse in occasionele drankgelegenheden geopend op plaatsen waar openbare manifestaties plaats vinden zoals sportieve, politieke en culturele manifestaties (wet 28 december 1983). 
 • Met occasioneel wordt bedoeld:
 1. het betreft een gebeurtenis van voorbijgaande aard, die maximaal tienmaal per jaar wordt georganiseerd en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen doorgaat. 
 2. Deze activiteit georganiseerd wordt door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging. 
 3. Tentoonstellingen en jaarbeurzen zijn altijd een occasionele drankgelegenheid, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant
 • Indien u alcoholische dranken wenst te serveren maar niet voldoet aan de voorwaarden van een occasionele drankgelegenheid dan dient u in het bezit te zijn van een reguliere drankvergunning (vaste locatie) of een vergunning reizende drankgelegenheid (verplaatsbare bar).
 • De organisator dient elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie van het evenement onmiddellijk ter kennis te brengen van de cel evenementenbeheer.
 • Rekening houdend met de adviezen en de gestelde voorwaarden.