Terug
Gepubliceerd op 25/03/2024

2024_BURG_01123 - Organisatie Campusrun Artevelde - 28 maart 2024 - Goedkeuring

burgemeester
ma 25/03/2024 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: ma 25/03/2024 - 11:27
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Afwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester; Sofie Bracke, waarnemend burgemeester; Isabelle Heyndrickx

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2024_BURG_01123 - Organisatie Campusrun Artevelde - 28 maart 2024 - Goedkeuring 2024_BURG_01123 - Organisatie Campusrun Artevelde - 28 maart 2024 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;
 • De Nieuwe gemeentewet, artikelen 133 en 135, § 2, 3°;
 • Het politiereglement op de openbare rust en veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998, artikel 1, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De gecoördineerde Grondwet, artikel 26;
 • Het politiereglement op de openbare rust en veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 29 januari 2024 diende Artevelde Hogeschool een aanvraag in tot het bekomen van een toelating voor de organisatie van Campusrun Artevelde, op 28 maart 2024 van 10 uur tot 22 uur.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van de ontvangen informatie blijkt dat het gaat om een loopevent van de Artevelde Hogeschool met vrije start tussen 16u en 18u. De start is voorzien aan de campus gelegen Stropkaai 29 te Gent. Men zal van hieruit lopen naar verschillende campussen. Op de campussen wordt indoor animatie voorzien (voorbeeld lopen door banden, ergens onder lopen, over lopen, enz.).

De deelnemers zullen zich houden aan het algemeen verkeersreglement (wegcode). Men zal lopen op het voetpad.


Op de campus in de Stropkaai zal men een start/aankomstboog opstellen met een truss constructie.  Verder zal er een aanmeldingstafel, een DJ-booth, een EHBO-stand en een bar met tafels en stoelen worden opgesteld. De kleedkamers worden voorzien op de campus.


Meer info omtrent het parcours: https://trailrouter.com/6VAAm 


Er worden 200 deelnemers verwacht verspreid over de 2 uur. Uit vorige edities is gebleken dat men met max 10 personen tegelijk zal starten.

Communicatie

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend. 

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie naar Stad Gent, p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent. 

Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be 

Meer informatie op http://www.raadvst-consetat.be , doorklikken naar ‘procedure’ > ‘bestuursrechtspraak’.

 Mededeling

De Stad Gent behandelt uw persoonsgegevens met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ga voor meer informatie naar www.stad.gent en zoek op ‘Met respect voor uw privacy’.

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan Artevelde Hogeschool voor de organisatie van Campusrun Artevelde, op 28 maart 2024 van 10 uur tot 22 uur en mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 2.

Artikel 2

De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van voorwaarden die zijn opgenomen in deze toelating.

Specifieke voorwaarden voor dit evenement:

 • Bij inbreuken op de openbare orde kan de burgemeester maatregelen opleggen en/of het evenement tijdelijk of definitief stopzetten. 
 • De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen voorleggen.
 • Deze toelating is geldig onder voorbehoud toepasselijke regelgeving. 
 • De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, dienen steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor hulp – en veiligheidsdiensten. Terzake dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
 • Bij de inname van de openbare weg (trottoir/plein) mag geen hinder of gevaar veroorzaakt worden voor de voetgangers, passanten, andere weggebruikers en het openbaar vervoer.  Er dient te allen tijde een vrije doorgang van 1.20 meter gegarandeerd worden, tenzij andere afspraken.
 • De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.
 • Overleg met en naleving van het advies van de brandweer in optiek van de passieve veiligheid (brand – en evacuatiepreventie) van het evenement. Veiligheidsvoorschriften en afspraken terzake dienen integraal nageleefd te worden.
 • Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit. 
 • De buurtbewoners dienen via mailing (te bussen door de organisator) op de hoogte te worden gesteld van het plaatsvinden van het evenement. Dit bericht dient naam en GSM-nummer te vermelden van de veiligheidscoördinator van de organisatie.
 • Indien tijdelijke bewegwijzering wordt aangebracht dient men een speciale toelating aan te vragen bij het Mobiliteitsbedrijf (mobiliteitsbedrijf@stad.gent)
 • De bepalingen van de ‘codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie’ zijn van toepassing op de activiteit in kwestie. 
 • Men dient zich te houden aan het politiereglement op de openbare rust en de veiligheid (Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998).  Inzake het gebruik van elektronisch versterkte muziek dienen de nodige afspraken gemaakt te worden m.b.t. het gebruik van geluidsinstallaties op de openbare weg en dient de organisator een afwijking op de geldende geluidsnormen te bekomen. Hiervoor kan contact opgenomen met de Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent.
 • Indien van toepassing moet voldaan worden aan de regelgeving inzake SABAM en de billijke vergoeding.
 • Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikstort, lawaaihinder, parkeerhinder,… voor de buurt/omgeving van de betreffende locatie.
 • De deelnemers dienen zich te houden aan het algemeen verkeersreglement.
 • De organisator dient zich te houden aan de bevelen en instructies van de politie.
 • De organisatoren dienen hun medewerkers te briefen mbt het schenken van alcoholische dranken aan minderjarigen.
 • De organisator dient de wetgeving rond het schenken van alcoholische drank strikt na te leven.
 • Zich houden aan de wetgeving met betrekking tot slijterijen/schenken van gegiste dranken.
 • De organisator dient elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie van het evenement onmiddellijk ter kennis te brengen van de cel evenementenbeheer.
 • Gunstig advies van de beheerder van de eventlocatie is vereist.
 • Rekening houdend met de adviezen en de gestelde voorwaarden.