Terug
Gepubliceerd op 25/03/2024

2024_BURG_01126 - Burgemeesterbesluit 2024_BURG_00975 van 13 maart 2024 betreffende tijdelijke delegatie aan schepenen tot ondertekening van administratieve documenten namens Stad en OCMW Gent - Wijziging

burgemeester
ma 25/03/2024 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: ma 25/03/2024 - 11:27
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Afwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester; Sofie Bracke, waarnemend burgemeester; Isabelle Heyndrickx

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2024_BURG_01126 - Burgemeesterbesluit 2024_BURG_00975 van 13 maart 2024 betreffende tijdelijke delegatie aan schepenen tot ondertekening van administratieve documenten namens Stad en OCMW Gent - Wijziging 2024_BURG_01126 - Burgemeesterbesluit 2024_BURG_00975 van 13 maart 2024 betreffende tijdelijke delegatie aan schepenen tot ondertekening van administratieve documenten namens Stad en OCMW Gent - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 280.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 279 en 280.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Burgemeesterbesluit nummer 2024_BURG_00975 werd goedgekeurd op 13 maart 2024. Dit besluit dient gewijzigd te worden. 

Schepen Tine Heyse kan vanaf 25 maart tot en met 29 maart immers wel de ondertekening op zich nemen. 

Derhalve wordt de tijdelijke delegatie aan schepen Watteeuw van 18 maart 2024 tot en met 29 maart 2024, teruggebracht naar 24 maart 2024.


Communicatie

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoordineerde wetten op de Raad van State wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend.

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie naar Stad Gent, p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent.

Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be

Meer informatie op http://www.raadvst-consetat.be , doorklikken naar 'procedure' > 'bestuursrechtspraak'.

Mededeling

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorziet het recht van toegang van de opgenomen persoonsgegevens.

U heeft hierdoor het recht inzage te vragen van de U betreffende persoonlijke gegevens die in een verwerking zijn opgenomen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kunt U de verbetering of de verwijdering ervan vragen.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Wijzigt artikel 2 van het burgemeesterbesluit 2024_BURG_00975 van 13 maart 2024 betreffende tijdelijke delegatie aan schepenen tot ondertekening van administratieve documenten namens Stad en OCMW Gent als volgt: 

Zijn bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW behorende tot de bevoegdheid van schepen Tine Heyse, m.n.: milieu: omgevingsvergunning, lucht, geluid, milieutoezicht, MER, circulaire economie, bodem; klimaat en energie; wonen en woontoezicht; landbouw en voeding; dierenwelzijn; te delegeren van 18 maart 2024 tot en met 24 maart 2024 aan schepen Filip Watteeuw.