Terug
Gepubliceerd op 14/02/2024

2024_BURG_00494 - Tijdelijk droneverbod boven de KAA Gent Arena tijdens de wedstrijd KAA Gent - Maccabi Haifa FC op 21 februari 2024 - Goedkeuring

burgemeester
wo 14/02/2024 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: wo 14/02/2024 - 12:01
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester

Afwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau; Sofie Bracke, waarnemend burgemeester; Isabelle Heyndrickx

Voorzitter

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester
2024_BURG_00494 - Tijdelijk droneverbod boven de KAA Gent Arena tijdens de wedstrijd KAA Gent - Maccabi Haifa FC op 21 februari 2024 - Goedkeuring 2024_BURG_00494 - Tijdelijk droneverbod boven de KAA Gent Arena tijdens de wedstrijd KAA Gent - Maccabi Haifa FC op 21 februari 2024 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet over het lokaal bestuur, artikel 63.

De nieuwe gemeentewet, artikelen 133 en 135, § 2.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

De nieuwe gemeentewet, artikelen 133 en 135, § 2.

Omzendbrief van 28 juli 2017 betreffende het dronesbeleid tijdens grote evenementen in open lucht.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op woensdag 21 februari 2024 om 18u00 ontvangt KAA Gent Maccabi Haifa FC in het kader van een wedstrijd in de UEFA Europa Conference League. In aanloop naar deze wedstrijd vonden reeds verschillende overlegmomenten plaats tussen de bevoegde orde - en veiligheidsdiensten en mijn ambt, met als doel het in kaart brengen van de veiligheidsrisico's die verbonden zijn aan deze wedstrijd.

Op basis van deze analyses wordt voorliggende wedstrijd bestempeld als een wedstrijd met een zeer hoog risicogehalte.

Rekening houdend met de huidige geopolitieke spanningen als gevolg van het aanhoudend conflict tussen Israël en Hamas kan er verwacht worden dat het bezoek van de Israëlische ploeg ook in Gent zijn impact zal hebben op de openbare orde, in het bijzonder op de openbare rust en veiligheid.

Zo ontving het stadsbestuur reeds verschillende klachten van politiek geëngageerde burgers die niet vinden dat een dergelijke wedstrijd kan plaatsvinden gezien de huidige context. Daarnaast kan er verwacht worden dat verschillende manifestanten zullen trachten om de wedstrijd zelf te boycotten. Zoals het verleden reeds meermaals heeft uitgewezen werken voetbalwedstrijden vaak als een soort van katalysator voor het uiten van frustraties en verzuchtingen die op zich niets te maken hebben met de wedstrijd zelf. Het beschadigen van het veld en de doelen, het plein betreden tijdens de wedstrijd, gooien met allerlei projectielen, het afsteken van bengaals vuur met als doel de wedstijd te saboteren zijn hiervan enkele populaire voorbeelden.

Bovendien zorgt het open karakter van de KAA Gent Arena en het feit dat het niet mogelijk is om een externe veiligheidsperimeter in te richten rond het stadion ervoor dat het in licht van de huidige omstandigheden onmogelijk is om waterdichte garanties te bieden met betrekking tot de veiligheid van alle aanwezige supporters. Als gevolg hiervan zal het stadion in geval van een bommelding, waarvan de ordediensten oordelen dat de kans reëel is dat die er komt, volledig dienen te worden ontruimd, wat voor heel wat onrust en ontevredenheid zal zorgen bij de aanwezige toeschouwers. Dat dergelijke dreiging ook bij ons bijzonder ernstig moet genomen worden bewijzen de recent verijdelde aanslagen tegen verschillende Joodse doelwitten in Brussel en Antwerpen en de aanslag in Brussel tijdens de interland België - Zweden.

De politiediensten achten de kans bovendien zeer reëel dat de spanningen zich niet zullen beperken tot de wedstrijd en de wedstijdinfrastructuur zelf, maar dat ook het verblijf van het Israëlische team en hun delegatie het toneel zal zijn van verschillende politiek geïnspireerde protestacties, die, gelet op de gevoelige context, gepaard zullen gaan met vandalisme.

Om de openbare orde te vrijwaren heb ik op 18 januari 2024 beslist dat de match achter gesloten deuren moet gespeeld worden en dat er dus geen thuissupporters noch bezoekende supporters worden toegelaten. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gelet op de aanzienlijke veiligheidsrisico's die deze match met zich meebrengt, heeft de politie Gent een verzoek tot het instellen van een geografische UAS-zone ingediend bij het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Dit onder meer om te vermijden dat er middels drones politieke boodschappen in het stadium worden gebracht en om het luchtruim vrij te houden voor het gebruik van drones voor politionele operaties.

Bovendien heeft de politie Gent de operationele bijstand gevraagd van een counterdrone-team (een C-UAS team), dat in staat is om UAS (drones) die een "no fly"-zone betreden en een bedreiging inhouden uit de lucht te halen. Om die inzet mogelijk te maken is een duidelijk droneverbod boven het stadion noodzakelijk, zoals ook voorgeschreven in de rules of engagement van het C-UAS team.

Daarom wordt met voorliggend besluit een tijdelijk droneverbod ingevoerd boven de KAA Gent Arena op 21 februari 2024, van 10u tot 23u ter vrijwaring van de openbare veiligheid. De drones van politie en van de Civiele Bescherming maken niet het voorwerp uit van het verbod gezien hun statuut van staatsvlucht.

Communicatie

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoordineerde wetten op de Raad van State wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend.

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie naar Stad Gent, p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent.

Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be

Meer informatie op http://www.raadvst-consetat.be , doorklikken naar 'procedure' > 'bestuursrechtspraak'.

Mededeling

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorziet het recht van toegang van de opgenomen persoonsgegevens.

U heeft hierdoor het recht inzage te vragen van de U betreffende persoonlijke gegevens die in een verwerking zijn opgenomen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kunt U de verbetering of de verwijdering ervan vragen.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Het gebruik van drones (UAV) boven de KAA Gent Arena, Ottergemsesteenweg Zuid, is op 21 februari 2024 verboden tussen 10u00 en 23u00. 

Dit verbod geldt niet voor het gebruik van drones door politie- en hulpdiensten.