Terug
Gepubliceerd op 27/03/2024

2024_BURG_01169 - Organisatie ADM Goodwill Cup - 13 april 2024 - Goedkeuring

burgemeester
wo 27/03/2024 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: wo 27/03/2024 - 11:56
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Afwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester; Sofie Bracke, waarnemend burgemeester; Isabelle Heyndrickx

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2024_BURG_01169 - Organisatie ADM Goodwill Cup - 13 april 2024 - Goedkeuring 2024_BURG_01169 - Organisatie ADM Goodwill Cup - 13 april 2024 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;
 • De Nieuwe gemeentewet, artikelen 133 en 135, § 2, 3°;
 • Het politiereglement op de openbare rust en veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998, artikel 1, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De gecoördineerde Grondwet, artikel 26;
 • Het politiereglement op de openbare rust en veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 22 februari 2024 diende Gantoise VZW een aanvraag in tot het bekomen van een toelating voor de organisatie van ADM Goodwill Cup, van13 april 2024 om 8u30 tot 14 april 2024 om 4u.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van de ontvangen informatie blijkt dat het gaat om een veldhockey tornooi voor 18 tot 35-jarigen welke doorgaat op de terreinen van hockeyclub Gantoise VZW gelegen Noorderlaan 10 te Gent. Het tornooi wordt gevolgd door een Open Air party tot 22u en een afterparty in de lokalen van de hockeyclub.

Aan de ingang van de hockeyclub is een ruime parking voorzien voor de deelnemers. Ter hoogte van de ingang worden een onthaal, een stretchtent en een Osaka truck met 2 boxen opgesteld. Verder is hier ook een vaste buitenbar aanwezig welke vanaf 17u zal open zijn. De 2 verste hockeyvelden zullen gebruikt worden tijdens het tornooi. Naast de velden worden een drankstand met lounge zone en een Osaka truck met 2 boxen opgesteld. Er zal tevens een podium worden opgesteld voor de prijsuitreiking. 

Er zal gegiste en sterke drank geschonken worden (Bier, wijn en sterke dranken type gin / vodka / rum voorzien door The Push).

Er zal elektronisch versterkte geluid gespeeld worden.

Er zullen 2 security agenten aanwezig zijn van MProtection Security.

EHBO voorzieningen zijn aanwezig.

Er worden 400 deelnemers verwacht.


Communicatie

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend. 

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie naar Stad Gent, p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent. 

Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be 

Meer informatie op http://www.raadvst-consetat.be , doorklikken naar ‘procedure’ > ‘bestuursrechtspraak’.

 Mededeling
De Stad Gent behandelt uw persoonsgegevens met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ga voor meer informatie naar www.stad.gent en zoek op ‘Met respect voor uw privacy’.

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan Gantoise VZW voor de organisatie van ADM Goodwill Cup, op 13 april 2024 van 8u30 tot 4u en mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 2.

Artikel 2

De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van voorwaarden die zijn opgenomen in deze toelating.

Specifieke voorwaarden voor dit evenement:

 • Bij inbreuken op de openbare orde kan de burgemeester maatregelen opleggen en/of het evenement tijdelijk of definitief stopzetten. 
 • De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen voorleggen.
 • Deze toelating is geldig onder voorbehoud toepasselijke regelgeving. 
 • De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, dienen steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor hulp – en veiligheidsdiensten. Terzake dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
 • De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.
 • Overleg met en naleving van het advies van de brandweer in optiek van de passieve veiligheid (brand – en evacuatiepreventie) van het evenement. Veiligheidsvoorschriften en afspraken terzake dienen integraal nageleefd te worden.
 • Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit.
 • De buurtbewoners dienen via mailing (te bussen door de organisator) op de hoogte te worden gesteld van het plaatsvinden van het evenement. Dit bericht dient naam en GSM-nummer te vermelden van de veiligheidscoördinator van de organisatie.
 • De bepalingen van de ‘codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie’ zijn van toepassing op de activiteit in kwestie. 
 • Men dient zich te houden aan het politiereglement op de openbare rust en de veiligheid (Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998).  Inzake het gebruik van elektronisch versterkte muziek dienen de nodige afspraken gemaakt te worden m.b.t. het gebruik van geluidsinstallaties op de openbare weg en dient de organisator een afwijking op de geldende geluidsnormen te bekomen. Hiervoor kan contact opgenomen met de Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent.
 • Indien van toepassing moet voldaan worden aan de regelgeving inzake SABAM en de billijke vergoeding.
 • Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikstort, lawaaihinder, parkeerhinder,… voor de buurt/omgeving van de betreffende locatie.
 • De organisatoren dienen hun medewerkers te briefen mbt het schenken van alcoholische dranken aan minderjarigen.
 • De organisator dient de wetgeving rond het schenken van alcoholische drank strikt na te leven.
 • Zich houden aan de wetgeving met betrekking tot slijterijen/schenken van gegiste dranken.
 • Behoudens speciale machtiging van het college van burgemeester en schepenen, is het verboden sterke dranken te verkopen voor gebruik ter plaatse in occasionele drankgelegenheden geopend op plaatsen waar openbare manifestaties plaats vinden zoals sportieve, politieke en culturele manifestaties (wet 28 december 1983). 
 • Met occasioneel wordt bedoeld:
 1. het betreft een gebeurtenis van voorbijgaande aard, die maximaal tienmaal per jaar wordt georganiseerd en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen doorgaat. 
 2. Deze activiteit georganiseerd wordt door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging. 
 3. Tentoonstellingen en jaarbeurzen zijn altijd een occasionele drankgelegenheid, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant
 • Indien u alcoholische dranken wenst te serveren maar niet voldoet aan de voorwaarden van een occasionele drankgelegenheid dan dient u in het bezit te zijn van een reguliere drankvergunning (vaste locatie) of een vergunning reizende drankgelegenheid (verplaatsbare bar).
 • De organisator dient elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie van het evenement onmiddellijk ter kennis te brengen van de cel evenementenbeheer.