Terug
Gepubliceerd op 27/03/2024

2024_BURG_01168 - Toelating filmopnames - 05/04/2024 - Krook - radio 2 - middag in de Krook - Goedkeuring

burgemeester
wo 27/03/2024 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: wo 27/03/2024 - 11:56
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Afwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester; Sofie Bracke, waarnemend burgemeester; Isabelle Heyndrickx

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2024_BURG_01168 - Toelating filmopnames - 05/04/2024 - Krook - radio 2 - middag in de Krook - Goedkeuring 2024_BURG_01168 - Toelating filmopnames - 05/04/2024 - Krook - radio 2 - middag in de Krook - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • De Nieuwe gemeentewet, artikel 135.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Geco√∂rdineerde Wetgeving, artikel 26.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

VRT, diende op 06/03/2024 een aanvraag in om toelating te krijgen voor het maken van filmopnames op de locatie Platteberg 11 te 9000 Gent op 05/04/2024 van 12u tot 13u (opbouw vanaf 08u, afbouw tot 16u), in het kader van een uitzending van Radio 2 - middag in de Krook.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Vanuit politioneel oogpunt en in de optiek van openbare orde wordt de toelating gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

Communicatie

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoordineerde wetten op de Raad van State wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend.

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie naar Stad Gent, p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent.

Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be

Meer informatie op http://www.raadvst-consetat.be , doorklikken naar 'procedure' > 'bestuursrechtspraak'.

Mededeling

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorziet het recht van toegang van de opgenomen persoonsgegevens.

U heeft hierdoor het recht inzage te vragen van de U betreffende persoonlijke gegevens die in een verwerking zijn opgenomen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kunt U de verbetering of de verwijdering ervan vragen.

Adviezen

Cel Evenementenbeheer van de Politie Gunstig onder voorwaarden
Afdeling Openbare Veiligheid Brandweerzone Centrum Gunstig onder voorwaarden
Mobiliteitsbedrijf Stad Gent - Cel Verkeerstechnische Taken Gunstig onder voorwaarden
Groendienst Gunstig onder voorwaarden
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen Gunstig onder voorwaarden

Activiteit

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan VRT, voor filmopnames Radio 2 - midden in de Krook, op de locatie Platteberg te 9000 Gent op 05/04/2024 van 12u tot 13u, mits het naleven van de voorwaarden zoals vermeld in bijlage.


Bijlagen