Terug
Gepubliceerd op 04/03/2024

2024_CBS_01848 - 15781/M/1 - Geluidsuitzending - van vrijdag 15 maart 2024 tot en met zondag 17 maart 2024 (Despacio) in het Wintercircus te Miriam Makebaplein 2 te Gent

college van burgemeester en schepenen
vr 01/03/2024 - 10:00 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: vr 01/03/2024 - 10:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Sofie Bracke, schepen
2024_CBS_01848 - 15781/M/1 - Geluidsuitzending - van vrijdag 15 maart 2024 tot en met zondag 17 maart 2024 (Despacio) in het Wintercircus te Miriam Makebaplein 2 te Gent 2024_CBS_01848 - 15781/M/1 - Geluidsuitzending - van vrijdag 15 maart 2024 tot en met zondag 17 maart 2024 (Despacio) in het Wintercircus te Miriam Makebaplein 2 te Gent

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56

VLAREM II, artikel 5.32.2.2bis en hoofdstuk 6.7 (artikels 6.7.1 tot en met 6.7.4)

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

VLAREM II, artikel 5.32.2.2bis en hoofdstuk 6.7 (artikels 6.7.1 tot en met 6.7.4)

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om af te wijken van de geluidsniveaus vastgelegd in hoofdstuk 6.7 van Vlarem II en legt voorwaarden op.


 WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?


 We Make You Happy nv heeft een aanvraag ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 16 januari 2024 om een afwijking te krijgen van de geldende geluidsniveaus voor de organisatie van geluidsuitzendingen.

 Volgende wordt aangevraagd:
• Onderwerp: van vrijdag 15 maart 2024 tot en met zondag 17 maart 2024 (Despacio) in het Wintercircus te Miriam Makebaplein 2 te Gent
• Locatie: Miriam Makebaplein 2,9000 Gent (binnen op privé domein)
• Verwacht aantal bezoekers: 1800
 

Datum aanvang

Uur aanvang

Datum einde

Uur einde

Max. dB(A)

LAeq,60min

17/03/2024

16/03/2024

16:00

16:00

17/03/2024

16/03/2024

22:00

22:00

100

100


 BEOORDELING

Volgend voorwaardelijk gunstig advies werd uitgebracht door de Dienst Milieu en Klimaat op 21 februari 2024.
EVALUATIE VAN DE AANVRAAG

Algemene krijtlijnen

In de stedelijke  Beleidsnota Lucht en Geluid 2020-2025 van de Stad Gent (gemeenteraadsbeslissing dd. 19 oktober 2020) werden een aantal krijtlijnen uitgezet m.b.t. evenementenbeleid.

 Voor evenementen die binnen plaatsgrijpen zijn normaal gezien de omgevingsnormen voor geluid van toepassing (hindernormen voor de buurt): deze bepalen hoe luid muziek mag gespeeld worden om de buurt niet te hinderen (reguliere maximum geluidsdrukniveau).

Uitzonderlijk geldt dat er, mits toestemming van het college van burgemeester en schepenen, mag afgeweken worden van de omgevingsnormen voor geluid en dit met een maximum van 12 gelegenheden per jaar en maximum 2 gelegenheden per maand.

Hierbij wordt uitzonderlijk 10 dB(A) extra toegestaan, bovenop het reguliere maximum geluidsdrukniveau.

In dit geval is het reguliere maximum geluidsdrukniveau 85 dB(A), gemeten als LAeq,15 minuten.

Het maximum geluidsdrukniveau dat bij wijze van uitzondering toegestaan is, is 95 dB(A) gemeten als LAeq, 15 minuten. Dit correspondeert met een toetsingsnorm van 102 dB(A) gemeten als LA,slow, max.

Dit geluidsdrukniveau kan toegestaan worden tot 2.00 u op een weekend-avond (avond die voorafgaat aan een zaterdag, een zondag of feestdag). Op een week-avond wordt voor dit geluidsdrukniveau een einduur van 1.00 u vooropgesteld.

Later op de avond moet het maximum geluidsdrukniveau zakken tot het geluidsdrukniveau waarbij voldaan is aan de omgevingsnormen, in dit geval 85 dB(A), gemeten als LAeq,15 minuten. Dit correspondeert met een toetsingsnorm van 92 dB(A), gemeten als LA,slow,max. Voor dit laatste geluidsdrukniveau wordt geen einduur opgelegd.

 

VOORWAARDEN
 Rekening houdend met de algemene krijtlijnen en het voorwerp van de aanvraag worden voorwaarden opgelegd qua einduur en geluidsdrukniveau.

 Het toegelaten geluidsdrukniveau bedraagt:

Datum

Start uur

Eind uur

dB(A)
LAeq, 15 min
 
‘energetisch gemiddelde’

dB(A)
LA,slow, max
 
‘piekniveau’

Zaterdag 16 maart 2024

16:00

22:00

95

102

Zondag 17 maart 2024

16:00

22:00

95

102

Als het 'piekniveau' niet overschreden wordt, wordt geacht voldaan te zijn aan 'het energetisch gemiddeld geluidsniveau over 15 minuten'.

De geluidsdrukniveaus gelden in het midden van de publieksruimte.
 De ramen en deuren moeten gesloten blijven.
De organisator moet de buurtbewoners per brief op de hoogte brengen van de geplande activiteit. In de brief moet de organisator een telefoonnummer vermelden waarop de buurtbewoners bij overlast tijdens de activiteit contact kunnen opnemen. De organisator moet dit telefoonnummer ook vooraf doorgeven aan de politie. De brief moet, minstens twee werkdagen vóór de aanvang van het evenement, bezorgd worden aan Dienst Toezicht van Stad Gent (toezicht@stad.gent).

De organisator moet zelf, gedurende de volledige periode van de activiteit, minstens de toetsingsnorm controleren. 

 De organisator moet de bezoekers en de persoon die hij heeft aangesteld informeren over het maximaal toegestane geluidsniveau. Daartoe wordt het maximaal toegestane geluidsniveau, weergegeven als LAeq,15min, op een duidelijk zichtbare plaats geafficheerd, zowel ter hoogte van de toegang tot de muziekactiviteit als ter hoogte van de mengtafel.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende afwijkingsaanvraag conform hoofdstuk 6.7 van VLAREM II een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van Dienst Milieu en Klimaat niet voor wat betreft het maximum toegelaten geluidsniveau. Omwille van de technologisch hoogstaande kwaliteiten van de installatie, het uitzonderlijk karakter van het event en de recente investeringen in akoestische ingrepen wil het college van burgemeester en schepenen uitzonderlijk een maximale geluidsnorm toestaan van 98dB(A) LAeq, 15 min.

De afwijking wordt voorwaardelijk toegestaan.

Communicatie

Beroepsmogelijkheden

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973, wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing (artikel 14 en 17 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State) in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend.
 
De vormvoorschriften en termijn na te leven bij het indienen van een beroep tot nietigverklaring worden bepaald in Titel I, Hoofdstuk I, Sectie I en II van het meermaals gewijzigd besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State (ook wel procedurereglement genaamd).

De procedurevoorschriften die bij het indienen van een schorsingsberoep moeten worden nageleefd worden bepaald in artikel 17, § 3 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en in artikel 8 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State.

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend (artikel 4 procedurereglement - artikel 17, § 3, eerste lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).

De termijn gaat in daags na de betekening van de beslissing. De vervaldag wordt in de termijn gerekend. Is die dag echter een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag (artikel 88 procedurereglement).

Het verzoekschrift moet bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, worden gestuurd (artikel 84 procedurereglement) en op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie aan het Stadsbestuur van Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, (artikel 3 ter procedurereglement).

Het verzoekschrift moet gedagtekend en ondertekend worden, hetzij door de partij zelf, hetzij door een op de tabel van de Orde ingeschreven advocaat, alsmede door personen die in één van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen gevestigd zijn en er tenminste sedert drie jaar gerechtigd zijn om het beroep van advocaat uit te oefenen (artikel 1 procedurereglement - artikel 19, derde lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).

Het verzoekschrift omvat het volgende (artikel 2 en 3 procedurereglement - artikel 8 koninklijk besluit van 5 december 1991) :
*het verzoekschrift moet de Raad van State inlichten nopens de identiteit (naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel van de verzoekende en van de verwerende partij;
*op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het voorwerp van het beroep nauwkeurig worden aangegeven en moeten de feiten en middelen waarop het beroep berust worden uiteengezet;
*de verzoekende partij voegt bij haar verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing.

Bij ieder verzoekschrift moeten drie afschriften worden gevoegd die door de ondertekende voor eensluidend zijn gewaarmerkt. Dit aantal wordt met zoveel exemplaren vermeerderd als er bij de zaak betrokken tegenpartijen zijn (artikel 85 procedurereglement).

Mededeling

De privacywet van 8 december 1992 voorziet het recht van toegang en verbetering van de opgenomen persoonsgegevens, evenals het consultatierecht van het register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Activiteit

AC34245 Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de toelating voor de afwijking van de geluidsnormen aan We Make You Happy nv van vrijdag 15 maart 2024 tot en met zondag 17 maart 2024 (Despacio) in het Wintercircus te Miriam Makebaplein 2 te Gent.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende toelatingsvoorwaarden op:
1. Het toegelaten geluidsdrukniveau bedraagt:

Datum

Start uur

Eind uur

dB(A)
LAeq, 15 min
 
‘energetisch gemiddelde’

dB(A)
LA,slow, max
 
‘piekniveau’

Zaterdag 16 maart 2024

16:00

22:00

98

105

Zondag 17 maart 2024

16:00

22:00

98

105

Als het 'piekniveau' niet overschreden wordt, wordt geacht voldaan te zijn aan 'het energetisch gemiddeld geluidsniveau over 15 minuten'.

2. De geluidsdrukniveaus gelden in het midden van de publieksruimte.

3. Ramen en deuren moeten gesloten blijven.

4. De organisator moet de buurtbewoners per brief op de hoogte brengen van de geplande activiteit. De organisator vermeldt in deze brief een telefoonnummer waarop de buurtbewoners bij overlast tijdens de activiteit contact kunnen opnemen. De organisator geeft dit telefoonnummer ook vooraf door aan de politie. De brief moet, minstens twee werkdagen vóór de aanvang van het evenement, bezorgd worden aan Dienst Toezicht van Stad Gent (toezicht@stad.gent).

5. De organisator moet zelf het toegelaten geluidsdrukniveau op zijn terrein controleren met een sonometer.

6. De organisator moet de bezoekers en de persoon die hij heeft aangesteld informeren over het maximaal toegestane geluidsniveau. Daartoe wordt het maximaal toegestane geluidsniveau, weergegeven als LAeq,15min, op een duidelijk zichtbare plaats geafficheerd, zowel ter hoogte van de toegang tot de muziekactiviteit als ter hoogte van de mengtafel.

Opmerkingen

1. Voor de evenementen in de “Rockzaal” zijn de voorwaarden van de omgevingsvergunning (OMV_2021166458) van toepassing.

2. De politie behoudt haar bevoegdheid om op te treden bij overmatige hinder.