Terug
Gepubliceerd op 04/03/2024

2024_CBS_02066 - Advies betreffende de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Gent - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 01/03/2024 - 10:00 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: vr 01/03/2024 - 10:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Sofie Bracke, schepen
2024_CBS_02066 - Advies betreffende de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Gent - Goedkeuring 2024_CBS_02066 - Advies betreffende de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet over het lokaal bestuur, artikel 56, § 3, 1°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, artikel 14bis, § 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op basis van artikel 14 bis van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens kan de Vlaamse Regering per havengebied een verordening vaststellen voor het verkeer van havenvoertuigen. Met deze verordening kan worden afgeweken op de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (‘technisch reglement’), en op de bepalingen van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg (‘verkeersreglement’), omdat bepaalde havenvoertuigen door hun eigenheid niet aan de daarin vervatte voorschriften (kunnen) voldoen.

Het voorstel van verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Gent werd door een Besluit van de Vlaamse Regering op 15 december 2023 principieel goedgekeurd.

Met die verordening wordt een reglementair kader gecreëerd waarmee havenvoertuigen in het havengebied Gent op basis van technische eisen specifiek toegesneden op de eigenheid van deze voertuigen kunnen worden ingezet met borging van de verkeersveiligheid en de integriteit van de wegen en kunstwerken in het havengebied. Het uitgangspunt van de verordening is dat zowel het technisch reglement als het verkeersreglement van kracht blijven, tenzij anders wordt bepaald. Om de verkeersveilige inzet van havenvoertuigen te verzekeren, is het aantal bepalingen waarin wordt afgeweken van het verkeersreglement relatief beperkt gehouden.

De verordening voorziet daartoe in een geografische afbakening waarbinnen de afwijkende reglementering geldt, zijnde het havengebied, en bevat voorschriften inzake de categorisering, erkenning en voorafgaande en periodieke controle van havenvoertuigen. De verordening bevat tevens het kader met specifieke technische en veiligheidsvereisten waaraan de havenvoertuigen moeten voldoen, én bevat ook de milieubepalingen waaraan deze voertuigen moeten voldoen met als doel het gradueel vergroenen van de vloot havenvoertuigen. Tot slot wordt voor de sanctionering van een aantal bepalingen van de verordeningen verwezen naar het decreet van 3 mei 2019 houdende havenkapiteinsdienst, meer bepaald artikel 15, § 2, 1°.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Vlaamse Regering stelt de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen definitief vast na voorafgaand advies van elke gemeente op het grondgebied waarvan de gemeentewegen liggen waarop de verordening betrekking heeft, zoals bepaald in artikel 14bis, § 2, van het decreet van 2 maart 1999. Dit advies is niet bindend.

Het college van burgemeester en schepenen werd door de Vlaamse regering aangeschreven met de vraag naar advies, met daarbij gehecht het voorstel van de verordening en de begeleidende nota die aan de Vlaamse Regering werd voorgelegd. 

De goede werking van de haven noodzaakt de inzet en het gebruik van zeer specifieke havenvoertuigen, met vaak bijzondere constructievormen, die daarbij ook regelmatig gebruik moeten kunnen maken van het wegennet binnen het havengebied. Dit stelt evident bijzondere eisen op vlak van verkeersveiligheid. Voorliggend voorstel van verordening komt daaraan tegemoet met een juridisch en technisch kader dat de inzet van dergelijke voertuigen op verkeersveilige wijze regelt. 

De Stad Gent heeft geen principiële bezwaren bij de inhoud van het voorstel van verordening en maakt een positief advies over aan de Vlaamse Regering.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het ontwerp van verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Gent, zoals principieel goedgekeurd door Vlaamse Regering op 15 december 2023, wordt gunstig geadviseerd.

Artikel 2

Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.